Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Innrapportering for 2015

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des., 2019
Utløper: 13 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Omsetningstall: Brukt sum driftsinntekter, avrundet. Dette er vesentlig medlemskontingent.
Medlemstall pr 31.12. 2015: 68 000 (Uten elevmedlemmer)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Miljømerkede produktgrupper har vi identifisert som kontormøbler/inventar, IT-utsty, rekvisita of profileringsartikler.
Miljøsertifiserte leverandører er: OKFH, Staples, Pelion, Imento og TeleComputing
Produktgrupper for videresalg er profileringsartikler.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energi rapporteres av utleier: Oslo Kongressenter Folkets Hus, som er miljøfyrtårnbedrift.
Verdiene er for hele bygget, og brutt ned forholdsvis for det arealet HK leier.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Flyreiser: Mangelfullt statistikkgrunnlag. Har for hele forbundet, rapportert her kun for hovedkontoret. Noe reiser er bestilt utenom VIA Egencia, det er ikke med.
Videomøter: Er gjort et anslag da vi ikke har eksakt registrering av dette. Er mye brukt der møtedeltakerne er spredt over landet.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Går til OKFH som håndterer avfallet. OKFH rapporterer for hele bygget, og regner ut forholdsvis for den enkelte leietaker. Dette gir derfor ikke et eksakt bilde for HK.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
En del brosjyrer er utgått og produseres ikke igjen. Gjelder f eks kalender som ble sendt ut årlig til alle medlemmer.
Informasjon ligger tilgjengelig på nett.
Avfall og ombruk
Generell oppfordring om mindre bruk av utskrifter.
Transport
Parkeringsplasser for flere ansatte er avviklet

Handlingsplan

Energi: Tiltak
Viser til huseier, OKFH
Transport: Tiltak
Ny reisepolicy
Avfall: Mål og kildesortering
0 %
Avfall: Tiltak