AxFlow AS

Innrapportering for 2015

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Engroshandel med maskiner og utstyr til industri

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 04 sep., 2022
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Relativt stabilt årsverktall, liten økning i omsetning fra 2014. Gode tall til tross for oljekrisen, vi står heldigvis på flere ben og kommunebransjen går det bra med til dags.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Kontaktet leverandører, vår største leverandør W&J har opplyst oss om miljømerkede produkter som vi kjøpte i 2015.
I følge W&J sitt oversikt kjøpte vi 475 pakker (500 ark) papir i 2015, det er miljømerket alternativer.
Print/markedsmateriell i fjor:
5250 aviser, hvorav 2500 er 12-siders og 2750 var 16 siders; 400 stykker 4-sidige brosjyrer; 2 Roll-ups.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

For begge lokalene på Lilleakervei 10 og 14
Eneas mp. 88882384 118525,5 kWh -> 2015
‘’ 88880700 113565,8 kWh -> 2015
Los måler 994080F08 250541,0 kWh -> 2015

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Har gått for leasing av hybrid oppladbar VW Golf.
Gjennomfører WEB møter via TeamViewer veldig ofte, umulig å få eksakt antall. Setter opp 10 møter i måneden ettersom flere i bedriften bruker dette verktøyet for service/support i stedet for å reise til kunden.

Antall reiser i 2015, som vi registrerte via reiseregningssystemet, var 849 stk ( I 2014 var tilsvarende tall = 938 stk). Jeg kan ikke se hvor mange av disse som er flyreiser.
I 2015 bokførte vi kostnader på flybilletter innland = 147.861 kr (2014: 201.494 kr) og flybilletter utland = 130.014 kr (2014: 124.170 kr). Antall kan jeg ikke se.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Vi skal satse på mer papirresirkulering, blant annet ved å opprette papirkartong som kildesoteringsbøtte. Batteri og elartikler resirkuleres.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Opprettet klar innkjøpsveileder, har kartlagt antall miljøvennlige varer som leveres til oss, har sendt ut beskjed til alle leverandører om at vi oppfordrer til miljøsertifisering. Har kartlagt miljøsertifiserte leverandører og produkter.
Avfall og ombruk
1.Kildesortering på hver kontor innført (pappkartong er satt på hvert kontor for kildesortering av papir).
2.Vi har sluttet å bruke engang artikler (kopper/tallerkener) i forbindelse med felles møter.
3.Befaring fra Franzefoss for Lilleakerveien 14 er gjennomført 24.06.16, får tilbud om å starte å kildesortering (papp, el og farlig avfall). Tilbudet vurderes fortløpende.
Transport
Opprettet klar reisepolicy, oppfordre flere til å bruke TeamViewer i service/support spørsmål og bruk av kollektiv trafikk. Vi staser på første hybrid leasingbil.
Annet
Bevisstgjøring av personalet i firma på viktige tiltak i forhold til miljø, løftet temaet på alle felles møter siste tiden.

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
26 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
11 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Øke antall miljøsertifiserte leverandører. Spørre om tilbud på økologisk kaffe/te.
Energi: Tiltak
Bli bevist på tosidig skrivermuligheter. Introdusere dvalemodus for alle kolleger på kontoret for besparelse av strøm på datamaskiner.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
17000 liter
Transport: Tiltak
Antall reiser i 2015, som vi registrerte via reiseregningssystemet, var 849 stk ( I 2014 var tilsvarende tall = 938 stk). Jeg kan ikke se hvor mange av disse som er flyreiser.
I 2015 bokførte vi kostnader på flybilletter innland = 147.861 kr (2014: 201.494 kr) og flybilletter utland = 130.014 kr (2014: 124.170 kr). Antall kan jeg ikke se.

Registrere statistikken og fortsette å effektivisere reisevirksomhet.
Avfall: Mål og restavfall
1500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
1. Vi skal satse på mer papirresirkulering, blant annet ved å opprette papirkartong som kildesoteringsbøtte. . 2. Standard tosidig print. 3. Slutte å bruke engangsartikler under felles møter. 4. Ny emballasje tiltak (bedre sortering og gjenbruk) er innført på lager.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke gjeldende