Bing Hodneland Advokatselskap DA

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Hos oss får du effektiv rådgiving og førsteklasses kompetanse fra våre engasjerte og dyktige advokater. Vi har dyptgående bransjekunnskap innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning og media og spisskompetanse innen arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Antall årsverk er inkl. partnere og deltidsansatte.

Innkjøp

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Grunnlag: Vaskepersonell har veiet søppel i 10 arbeidsdager (alminnelige). Gjennomsnittsvekten er ganget opp med 100 kontordager (som var relevant for 2021, ref. koronapandemi).

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi prøver stort sett å gjenbruke møbler vi har på huset. Ved nye innkjøp selges gamle møbler på Finn eller gis bort.
Avfall og ombruk
Intern kildesortering (restavfall, papp/papir, glass), panting av flasker, klesinnsamling.
Energi
Oppfordret medarbeidere til å skru ned termostater før helg og slukke lys.
Transport
Med sentral beliggenhet, brukes stort sett offentlig transport, sykkel eller gange.
Naturmangfold og arealbruk
- ikke relevant