Brødrene Nordahl AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bygging av vann og avløp på veier.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 okt., 2022
Utløper: 18 okt., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

7 fulltidsansatte
1 innleid på heltid

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Dette inkluderer kjøkken, treningsrom, bad/wcer, kontorer, lagerhall og vaskehall. Er ikke mulig å skille ut vaskehallen, da det går på samme strømmåler.
* Luft til vann-varmepumpe, vannbåren varme i gulv i 1.etg (ikke i lagerhall). Mesaninetasje har panelovner.
* Kontordel har balansert ventilasjon
* Bygget er etter TEK17
* Bygget har sandwich-elementer med U-verdi ca 0,14
* Varmtvann til vaskeanlegg blir produsert med varmepumpe. Vannet blir varmet på natten
* Vaskehall varmes kun opp til over 0 grader. Kun avtrekk ved bruk
* Lagerhall er i utgangspunkt ikke varmet opp, men får en del smittevarme fra føringsgater for vannbåren varme til vaskehall. Holder i praksis ca 10-12 grader.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Ang anleggsmaskiner: De fire gravemaskinene som har kjørt 2514 timer har brukt 23938 liter. Vi har kjøpt til sammen 33177 l. De 9239 literene i forskjell dekker en gravemaskin til som en underentreprenør bruker som har fri diesel, og andre eldre maskiner som vi eier. Dumper, vals, liten fem tonns graver osv. Disse brukes lite.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Rapport fra Ragnsells, ØRAS og Stena recycling. Store mengder pga riving av brakkerigg på prosjekt.


Restavfall = usortert restavfall levert til ØRAS

I tillegg til ovennevnte:
1457: 4240 kg (komleks)
9932: 10520 kg (sand/granulat mix)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
*Sirkulærøkonomi
*Kjøper lokalproduserte varer når mulig, benytter oss av lokale UE
*Legger vekt på at UE er miljøbevisste, f.eks at de bruker EURO6/steg5 dieselmotorer. UE asfalt benytter seg av mest mulig gjenbruksmasser osv.
Avfall og ombruk
*Gjenbruk av masser der det går an, for å kjøpe inn mindre.
*Leverer inn masser til kildesortering
Energi
*Bygg: Se kommentarer under energibruk
*Maskiner: Etterstreber å ikke bruke større maskiner enn nødvendig for jobben. Vi har f.eks erfart at en 15tonns graver bruker 50% mindre drivstoff enn en 25tonner.
Vurderer fossilfrie maskiner der det er mulig
Minimere tomgangskjøring, stille inn maskiner slik at de stopper på tomgangskjøring
Transport
Minimere transportavstander. Søker vareleverandører så nært aktuelt prosjekt som mulig. Kortreist
Søker miljøvennlige transportmidler, EURO6 renseteknologi
Naturmangfold og arealbruk
*Gjør nødvendige undersøkelser før arbeidsoppstart, slik at man ikke ødelegger mer natur enn nødvendig
*Passer på at vi holder oss innenfor angitte arbeidsområder
*Sørger for at uønskede arter (lupiner osv) leveres og håndteres på godkjent mottak for å forhindre spredning