HK Reklamebyrå Trondheim AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Reklamebyrå. Oppretter egen miljøgruppe. Bransjekrav for Kontorvirksomhet.Leier i nytt næringsbygg i Trondheim. Ingen store miljøutfordringer.Sertifisert desember 2009.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grafisk bedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 sep., 2022
Utløper: 16 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2020

Kommentarer

Vi har opprettet et eget selskap for teknologiavdelingen, men vi sitter i samme lokalet og vi jobber sammen. Det er derfor naturlig å rapportere sammen.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

9% fra 2020

Kommentarer

En liten økning som kan forklare med noe økt oppdragsmengde, som resulterte i noe flere utskrifter.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2020

Kommentarer

Vi har tatt i bruk 20 kvm mer areal sammenlignet med året før.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å gå, sykle eller benytte kollektivtilbudet. Vi har ingen ansatte som benytter bil til jobb. I tillegg til vanlig sykkel har vi også kjøpt to el-sparkesykler for å eliminere bruk avtaxi til møter. Ved budtjenester bestiller vi sykkelbud. Vi oppfordrer til kjøp av elbil og har forhandlet frem rabatt til ansatte ved kjøp av elbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

6% fra 2020

Kommentarer

Vi har i 2021 også sortert og har kontroll på glassavfall fra flasker, som går til gjenvinning. Eller gjør vi vårt for å holde avfall på et minimum og bruker engangsverktøy(bestik, tallerkener mm) til et minimum.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

62% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

-

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi prioriterer og velger innkjøp av varer/tjenester fra miljøsertifiserte leverandører eller produkter som er merket med et miljømerke.
Avfall og ombruk
Mål om å monimere avfall. Det er egen avfallsinnstruks til de ansatte med info om hvilke regler som gjelder ved sortering av avfall. Har fått inn flere beholdere for å kildesortere bedre.
Energi
Vi bruker ikke mer energi enn nødvendig. Vi fyller lokalene med flere ansatte(til øvrige selskap) som igjen fører til lavere energibruk pr ansatt. Automatisk senking av temperatur og avslåing av lys er installert.
Transport
Vi benytter som regel kun elektriske fremkomstmiddel til møter og reiser i så stor grad det går. Vi forsøker å unngå fysiske møter som krever fly.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen utslipp.
Annet
Vi gjennomfører arbeidsmøter for å åpne opp for nye idéer når det gjelder bærekraft. Med fokus på miljø og sosiale forhold.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HK Reklamebyrå AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
(Sky og Driftstjenester, Utvikling, Rådgivning, Salg).

Dette gjøres gjennom:
Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet
1. Vi skal redusere sykefraværet og det er alltid i fokus
2. Vi skal redusere energibruket
3. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med og redusere papiravfallet.
4. Vi skal redusere antallet flyreiser
5. Vi skal øke antall miljømerkede produkter
6. Vi skal sørge for at alle leverandører er miljøsertifisert
7. Miljøworkshop og involvering skal alltid være endel av årshjulet.
8. HK skal jobbe for bedre bærekraft og har fokus på miljø, mangfold, likestilling, videreutdanning og et inkluderende arbeidsliv.


• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i HK Reklamebyrå.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har innført krav om at vi skal velge leverandører som er miljøsertifisert om det er mulig.
Energi: Tiltak
Vårt tiltak er å holde energinivået på et minimum, men forsvarlig nivå. Konstant temperatur i lokalene, automatisk avslåing av elektriske apparater. Bevisstgjøre alle om personlig energiforbruk.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Forsette som nå og unngå fosil transport. Oppfordre flere til å sykle istedenfor buss. Men vi er på et allerede bra nivå.
Avfall: Mål og restavfall
920 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Forsette å kildesortere og bli mer bevisst på
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant