Fink AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

En gjeng utviklere og designere som skrur, bygger, og setter smarte løsninger ut i livet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 jun., 2022
Utløper: 21 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Vi er et konsulentselskap som hjelper kundene våre med utvikling og design av digitale tjenester. Kundene våre er en blanding av statlige og private aktører innen en rekke bransjer. Vi vil at våre ansatte skal ha det bra, og satser på spennende oppdrag, en lang liste med goder og høy lønn. I dag går også 34% av overskuddet tilbake til de ansatte i form av bonus, og dette vil øke til 50% over de neste årene.

Gaselle bedrift 2 år på rad.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi flyttet inn i nytt kontor i august 2022. Før dette hadde vi et mye mindre kontor på ca. 30 kvm. Fjernevarmeforbruk er beregnet ut fra energirapport med et forventet forbruk på 301 kWh per kvm.

Transport

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Vi har ikke parkeringsplass på jobb og vi dekker månedskort på kollektivtransport for alle ansatte. Vi ønsker at flere skal sykle til jobb og dekker derfor 1000,- til innkjøp av hjelm. Vi leaser eller eier ingen biler/kjøretøy.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi flyttet inn i nytt kontor i august 2021. Før dette hadde vi et mye mindre kontor på ca. 30 kvm.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ettersom vi har en tillittsbasert innkjøpsordning på enkelte artikler har vi innført en innkjøpsveileder som ligger tilgjengelig for alle ansatte i håndboken vår. Vi har også tildelt rollen innkjøpsansvarlig til daglig leder.
Avfall og ombruk
For å gjøre det enkelt har vi en fast plass for alle typer avfall på kontoret og en kildesorteringsinstruks som ligger tilgjengelig for alle ansatte i håndboken vår. Dersom vi bytter ut teknisk utstyr som fortsatt fungerer, gir vi dette videre til ansatte.
Energi
Vi har verifisert at vår energileverandør leverer ren energi og det leveres energi til oppvarming fra det kommunale fjernvarmenettet.
Transport
Vi er opptatt av at alle ansatte er godt informert om at Fink er opptatt av smarte og miljøbevisste valg når det kommer til tjenestereiser og kundemøter. Vi har derfor laget en egen seksjon for det i håndboken vår https://bok.fink.no.
Utslipp til luft og vann
Vi ønsker ikke eie eller lease bil og vi ønsker ikke at våre ansatte skal bruke bil til jobb. Derfor har vi valgt å ikke ha parkeringsplass ved vårt kontor. Vi dekker alle ansattes månedskort for kollektivtransport og dekker inntil kr. 1000 for sykkelhjelm per ansatt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi er ca. 55 ansatte i dag og har ambisjoner om å bli noen hundretalls ansatte over de kommende år. Derfor er det viktig at vi som selskap tar grep og viser oss som en organisasjon som er opptatt av det grønne skiftet, helse, miljø, sikkerhet og ikke minst bærekraftighet. Vi har allerede lite fysisk trafikk, vi har ingen fysisk produksjon, vi har ingen biler/kjøretøy og vi printer ikke. Alt dette er et godt utgangspunkt for et bedre miljø, som vi ønsker å bidra til og være ambassadør for i bransjen.

Vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål i vårt miljøarbeid, og vi har lagt vekt på 4 av disse som påvirkes gjennom vår virksomhet.
● God helse og livskvalitet (mål nr 3)
● God utdanning (mål nr 4)
● Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål nr 8)
● Ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12)
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Innføring av innkjøpsveileder med fokus på klima og miljø og publisere den i vår godt brukt håndbok https://bok.fink.no
- fokus på kvalitet som byttes ut sjeldenere
- fokus på ombruk/gjenbruk
- Unngå bruk av engangsartikler
Energi: Tiltak
- Fjernevarme
- Gode rutiner for justering av termostat og slukking av lys
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Egen seksjon i håndboken vår som gir føringer om hva man skal tenke på før og under tjenestereiser
- Velg bysykkel eller andre delingstjeneste framfor taxi for korte reiser i byen
- Bruk kollektiv transport når du kan
- Hvis du må ta taxi eller kjøre bil, velg elektrisk og samkjør med andre finker
- Vurder å klimakompensere reisen din. Noen flyselskap tilbyr dette når man bestiller flybilletten, eller så kan du regne ut og kjøpe klimakvoter i etterkant
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
For å gjøre det enkelt å kildesortere har systematisert avfallsbokser på kontoret og har en plass for alt. Vi oppfordrer og påminner gjennom hele året at våre ansatte må ha fokus på kildesortering og vi har en instruks for håndtering tilgjengelig via vår håndbok.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ingen tjenestebiler eller fossile fremkomstmidler i vårt eie. Det ønsker vi å fortsette med.
Vi ønsker å bruke miljømerkede produkter på samtlige renholds artikler på vårt kontor.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har en instruks for tjenestereiser tilgjengelig i vår håndbok. Her oppfordres det f.eks. til bruk av elektrisk taxi, tog fremfor fly, videomøter i stedet for fysiske osv. Vi bruker en innkjøpsveileder som påminner oss om at vi skal se etter miljømerker når det gjøres innkjøp.