Arnadal Anlegg AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Maskinentreprenør, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 sep., 2022
Utløper: 16 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

12% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

37% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

1319% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Redusert papirbruk betydelig. Alle har to pc skjermer og jobber uten å skrive ut.
Energi
Strøm. I nytt bygg får vi energi fra borehull
Transport
Ingen flyreiser gjennomført i 2021

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kjøpe miljøvnnelige produkter. Redusere tomgang på maskiner.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Redusere innkjøp av engangsartikler.
Energi: Tiltak
Nytt bygg med grunnvarme
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Tre sjåfører holder på med fagbrev. Målet er at dette skal løfte kunnskap og interesse rundt økonomisk og miljøvennelig kjøring.
Avfall: Mål og restavfall
30000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Ved nytt bygg får vi plass til flere containere og kan sortere avfallet bedre.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere tomgangskjøring ytterlige og kjøre i eco modus på maskiner.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ettablere oljeutskiller for vaskevannet fra vaskeplass i det nye bygget