Oslo S Utvikling AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Oslo S Utvikling bygger ut kontorer, boliger og et variert handels- og kulturtilbud på gateplan for å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 mai, 2022
Utløper: 30 mai, 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

940% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-16% fra 2020

Kommentarer

Økt omsetning grunnet salg

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Nesten ikke vært aktivitet på kontoret i 2021. Virksomheten har basert seg på hjemmekontor.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

15% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

OSU har solgt bilen. Det har vært uvanlig lite reisevirksomhet i 2021. Kun 2 personer tur retur København.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-4% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-67% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Nesten ikke vært aktivitet på kontoret i 2021. Virksomheten har hovedsakelig basert seg på hjemmekontor.

Vannforbruk

Vannforbruk

-8% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

20% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Grunnet hjemmekontor har det vært uvanlig få innkjøp til kontoret. Innkjøpsveilederen er fulgt ved innkjøp av nytt utstyr til hjemmekontorene.
Avfall og ombruk
Grunnet hjemmekontor har det vært uvanlig lite avfall fra kontoret. Ny sorteringsbeholder er kjøpt inn og piktogrammer oppdatert.
Energi
Gårdeier Braathen Eiendom har arbeidet aktivt med å holde energibruken nede. Det er en utforing at store ventilasjonsaggregater må holdes i gang selv om det er færre folk i bygget. Samme gjelder varmeanlegget og kjølesystem som også må holdes i gang for de få personene som er i bygget. Derfor er forbruket ikke blitt så mye lavere enn år uten pandemi.
Transport
Firmabilen er solgt. Reiseaktiviteten har vært lav grunnet pandemien
Utslipp til luft og vann
OSU kan desverre ikke påvirke disse utslippene ved bruk av kontoret.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
OSU har signert på Grønn Byggallianse sine 10+10 strakstiltak for eiendomssektoren. Vi arbeider i 2021 og 2022 med å implementere de 10 nye strakstiltakene.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsveilederen er oppdatert. Denne blir presentert på førstkommende internmøte og skal følges.
Energi: Tiltak
OSU bidrar med å benytte solavskjerming for å holde energibruk til kjøling lav. Ellers så styres se sentrale anleggene av gårdeier som selv er Miljøfyrtårnsertifisert og vil holde energibruken lavest mulig.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vil leie elektriske biler ved behov for bruk av leiebil.
Avfall: Mål og restavfall
50 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
OSU vil informere om den nye avfallsbeholderen og de nye piktorgrammene på førstkommende internmøte.
Utslipp til luft og vann: Mål
OSU kan desverre ikke påvirke disse utslippene ved bruk av kontoret.