Kepler Bilservice AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kepler bilservice AS tilbyr alt innen bilpleie, smartrepair og antirustbehandlinger. Vår spesialitet er Evershine keramisk lakkforsegling, best i test

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilpleie, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 okt., 2022
Utløper: 26 okt., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Bedriften har jevn økning, det er gode rutiner for HMS håndtering og erfarne ansatte.
Bedriften er i 2022 godkjent opplæringsbedrift i henhold til det nye faget, bilpleie

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi arbeider med å bevisstgjøre bruken av papir, slik at et forbruk holdes nede til en minimum

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Oppvarming med diesel utgår i nytt bygg

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det er nylig investert i bilfrakter som kan kjøre to biler på en gang

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Norsk gjenvinning

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige bilpleieløsninger.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gjøre innkjøp av større embalasje, mindre transport og mindre avfallshåndtering
Energi: Tiltak
Vi jobber med et nytt bygg som vil stå ferdig i slutten av 2022, her vil det være langt mer energivennlig
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fokus på miljøkjøring, mindre tomgangkjøring, lavere akslerasjon
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi har kommet frem til at vår løsning med komprimator krever sjeldnere tømming, avfallet blir sorter på gjennvinningsstasjonen
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslipp
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant -