Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en privat, ideell stiftelse som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Vår visjon er å tilby kompetanse med hjertevarme. Stiftelsen er organisert som et konsern med flere virksomheter under hovedkontoret. Disse er så forskjellige og uavhengige av hverandre at vi har valgt å ikke bruke Hovedkontormodellen for sertifiseringen. Haraldsplass Barnevern er allerede sertifisert som Miljøfyrtårn og Haraldsplass Sykehus ihht ISO 14001. Siljuslåtten Sykehjem setter i gang sertifisering på samme tid som Stiftelsen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 okt., 2022
Utløper: 01 okt., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-73% fra 2020

Kommentarer

Tallgrunnlaget forbrukt papir er rapport fra Staples som viser innkjøpt papir. Det antas at vi startet 2021 med overskuddslager av kopipapir fra 2020, og avsluttet året nesten tom for kopipapir. Likevel er det rimelig å anta at vi har et redusert forbruk. Tar vi utgangspunkt i telleverket på vår kopimaskin i 2.etg Mohns villa, viser denne også en tydelig trend med redusert bruk av kopipapir.
2019: svart: 1738, farge: 28440
2020: svart:13476, farge: 21217
2021: svart: 9186, farge: 18834

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

35% fra 2020

Kommentarer

Tallgrunnlag er hentet fra BKK og Fjordkraft.
BKK: Måler 33001476, og 33001475
Fjordkraft: 707057500027925530

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-47% fra 2020

Kommentarer

Statistikk for flyreiser er hentet fra G travel.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-8% fra 2020

Kommentarer

I kategori Restavfall er Næringsavfall kodet 9912 og Utsortert brennbart avfall kodet 9913 inkludert. Tall er hentet fra BIR og Hentestedsnavn Mohns villa Ulriksdal 8, Haraldsplass diakonale stiftelse Ulriksdal 8, og Bergen diakonissehjem Ulriksdal 6 (Regines).

Vannforbruk

Vannforbruk

8% fra 2020

Kommentar

Fra Mars 2020 til Desember 2021 hadde vi brakkerigg tilknyttet vann fra Mohns villa. Av den grunn er vannforbruket høyere i 2020, men spesielt høyt i 2021.
Regines: 410
Mohns Villa: 1870
Statistikk hentet fra BergenVann.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

26% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fokus på at miljøvennlige produkter skal velges der det er mulig. Flere av våre leverandører er miljøsertifisert, og mange av våre leverandører er miljømerket.
Avfall og ombruk
Vi har avtale med BIR om restavfall og papp/papir.
Vi har levert 166 kg til Sikkerhetsmakulering.
Fokus på å jobbe og samarbeide mer "i skyen", herunder migrering til M365 som startet i 2021 vil ytterligere redusere bruk av kopipapir og papiravfall.
Energi
Stiftelsen har avtale om fjernvarme fra BKK og strøm fra Fjordkraft.
Mohns villa skal oppgraderes og tiltak som nytt inngangsparti, vinduer og generell oppgradering av kjeller, 1. og 2.etg vil ha kunne ha en positiv effekt på energibruk på sikt. Planlagt utskiftning av ytterdør på Regines for å redusere strømtapet 2021 ble utsatt i påvente av fastsettelse av planer knyttet til renovering av bygget i sin helhet.
Transport
En stor del av flytrafikken vi står for kan spores til ukependling for en av våre ansatte. Vi ser at i 2021 fortsetter trenden med å møtes digitalt i større grad enn før. Covid-19 kan med stor sannsynlighet forklare noe av den reduserte flytrafikken.
Merk at det i denne rapporten har vært tradisjon for å kun inkludere reiser bestilt gjennom G travel. Det har forekommet at enkelte reiser har blitt bestilt utenom vårt faste reisebyrå.
Det er mulig at en økning i bilbruk forklares delvis med pandemien og flere nyansattes demografi som bosted og familie (småbarnsforeldre). Kollektivtilbud /sykling er per d.d ikke reelt alternativ for alle.
Det kan ikke utelukkes at økningen delvis kan skyldes at ansatte er flinkere til å levere bilgodtgjørelser.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant
Annet
Da den tidligere Miljøfyrtårnansvarlig fikk av med pensjon midtveis i 2021, og den nye har vært langtidssykemeldt, er det fremover et utviklingspotensiale hva gjelder det prosessuelle arbeidet med miljøarbeidet i Stiftelsen. Den nye Miljøfyrtårnansvarlige ser en mulighet til å gi en frisk start i anledning arbeid mot resertifisering Oktober 2022.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Haraldsplass Diakonale Stiftelse arbeider kontinuerlig med forbedring av HMS-forhold. HMS-målene skal følges opp og jobbes med systematisk. I 2021 startet utredning av Kvalitetssystem som skal implementeres i 2022. Dette verktøyet, sammen med vår dyktige nye HR leder, vil gi oss et enda bedre utgangspunkt for systematisk oppfølging av HMS med fastsetting og regelmessig rapportering på utvalgte KPI-er.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Som før har vi stabil drift, og behov for nye leverandører er relativt liten.
Når det er aktuelt med nye leverandører vil miljøsertifiserte eller miljømerkede leverandører og produkter prioriteres.
Energi: Tiltak
Vi beholder samme mål og tiltak som fjoråret. Vi har per d.d ikke en tilfredsstillende forklaring på hvorfor kWh per kvadratmeter har økt fra 2020 til 2021 utover noe økt aktivitet og belegg på Regines gjestehus. Både Mohns villa og Regines gjestehus er på tegnebordet i 2022, og skal oppgraderes. Det vil også inkludere energibesparende tiltak som nytt inngangsparti og vinduer.
Avfall: Mål og restavfall
17000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
18 %
Avfall: Tiltak
Fokus på å jobbe og samarbeide mer "i skyen", herunder migrering til M365 som startet i 2021, vil ytterligere redusere bruk av kopipapir og papiravfall.
Det var forventet at vi skulle se en økning av avfall i 2021 på grunn av økt aktivitet og større arrangmenter som ikke ble avholdt pga.pandemien. Den økningen kom ikke i 2021, men det er rimelig å anta at vi vil se en liten økning i 2022.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant