Rasmussen & Skjelbred AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rasmussen & Skjelbred AS er et byggmesterfirma som er spesialisert på å bygge eneboliger, barnehagebygg o.l.. De er medlem i Mesterhus kjeden som gir tilgang til mange ulike hustyper. De har 18 faste ansatte og ca. 18 årsverk og har alle relevante sentrale godkjenninger. Kontoradressen er Lillevarskogen 4 i Stokke i Vestfold og det er deres aktivitet med utgangspunkt i denne adressen som skal Miljøfyrtårn sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 okt., 2019
Utløper: 19 okt., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-12% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

1223% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1224% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-3% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi tilstreber å gjøre store innkjøp for å minimere transport. Materialforbruk bestemmes i stor grad av markedet, men vi har merket at flere etterspør miljøvennlige produkter.
Avfall og ombruk
Vi har høy sorteringsgrad på avfall.
Vi har containere for trevirke, impregnert trevirke, restavfall, papp, isolasjon, gips og små containere til lim/spraybokser
Energi
Vår energibruk handler stort sett om å elktrisitet og består av mest av byggstrøm. Forbruket er i stor grad tørking av bygg. Vi har investert i vifter uten varme element som skal gjøre dette mere effektivt og energibesparende.
Transport
Kjører det vi må. El-bil har enda ikke blitt ett alternativ for oss
Utslipp til luft og vann
ikke relevant for oss

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi ønsker å holde en god miljøprofil og ha fokus på helse miljø og sikkerhet.
Vi tenker at det er viktig å framstå som førstevalg i forhold til håndtverkskvalitet og seriøsitet.
Målet er å unngå ulykker på byggeplass og ha et lavt sykefravær.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Holde fokus på rett innkjøp til rett tid for å unngå kapp og spill.
Energi: Tiltak
Vi har kun kontor og lager. Vi kan vurdere å investere i varmepumpe.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi kjører kun det vi må.
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å sortere
Utslipp til luft og vann: Mål
ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
ikke aktuelt