Borgar Kittilsen Verksted AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Over 75 år som autorisert spesialverksted for oppretting og lakkering. Borgar Kittilsen Verksted AS er et av landets mest moderne og best utstyrte spesialverksteder. Vi har fire avdelinger som består i oppretting, lakkering, bilmekanisk og bilelektro. Borgar Kittilsen Verksted utfører arbeider på alle bilmerker og biltyper. Hele organisasjonen skal miljøfyrtårnsertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilverksted, Felleskriterier, privat og statlig, Skade- og lakkverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 jun., 2022
Utløper: 17 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Antall kjøretøy reparert er tatt ut fra Cab plan og Future. Tallet kan avvike noe, da rapporteringen teller leverte kjøretøy.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

32% fra 2020

Kommentarer

Oppvarmet areal i 2020 var 1722 kvm, med nytt spiserom og lakkboks er nytt areal regnet til 1822 kvm. Lakkanlegget består av 3 lakkeringsbokser, som gir et vesentlig høyt energi forbruk sammenlignet med oppvarmet areal.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

1% fra 2020

Kommentarer

Rapportene på avfallshåndtering er hentet fra årsrapport Fransefoss - farlig avfall, Rangsells - dekk, Metall( kompleks jern - Børre Johannessen Transport, restavfall og papir - Norsk Gjenvinning.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

31% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Her har gått over til å bruke olje på fat i en prøveperiode for å redusere plast embalasje.
Avfall og ombruk
Vi gjorde større endringer i 2020, disse har vi jobbet mede videre i 2021
Energi
Vi har hatt et prosjekt med Fjordkraft på varmepumper/sol/EOS. Miljøtiltak rundt energi bruk Nov 2021. Vi har hatt inn leverandører på solcellepaneler og varmepumper.
Nye investeringer på varmepumper er planlagt i 2022.
Transport
Vi har svar lite transport utgifter. På innkjøp har vi en ny el-bil , samt to hybrid biler.
Utslipp til luft og vann
Vi har sammen med Fransefoss hatt en god gjennomgang på oljeutskillerne og forbedret rutinen. Vi har kontroll 2 ganger i året. Byttet ioner 4 stk på tanken.
Vi har hatt vernerunde sammen med Yrkeshygeniker fra Avonova, og det er utarbeidet en rapport 09.12.21

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår bedrift tror at alle ulykker kan unngås, og vårt mål er null skader på mennesker. Vi tror det er viktig å arbeide kontinuerlig for å forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene i alle våre aktiviteter. Alle som arbeider i bedriften er ansvarlige for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Bedriftens utvikling og suksess er reflekter av våre prestasjoner innenfor HMS og de ansattes arbeidsmiljø. Målet er kort – ingen ulykker, ingen personskader og skader på ytremiljø.
Energi: Tiltak
Planlagt innkjøp av 5 varmepumper, sette ned temperaturen på alle avdelinger i helgene.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har ikke gjort noen tiltak i 2021, da det allerede er på et minimum.
Avfall: Mål og restavfall
15000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å holde de nye rutinene i system.
Utslipp til luft og vann: Mål
Holde fokus på de rutinene som nå er på plass.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Innkjøp av varmepumper.