Q Rådgivning

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jul., 2022
Utløper: 01 jul., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

16% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-60% fra 2020

Energi

Energiforbruk

14% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

14% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-70% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Minimalt med innkjøp av rekvisita og lignende. Noe innkjøp for å tilpasse hjemmekontor for ansatte.
Avfall og ombruk
påminnelse om kildesortering på personalmøter.
Energi
Nøye med å slå av datamaskiner og lys, minimere bruk av standbyfunksjoner på skjermer og lignende.
Transport
Alle ansatte i Q Rådgivning anbefales anskaffelse av elbil fremfor fosil-bil ved utskifting.
Utslipp til luft og vann
ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidstakere i Q Rådgivning AS skal omtale hverandre, sin bedrift og sine kunder på samme måte som en ønsker at Q Rådgivning skal bli omtalt. Q Rådgivning er deg og meg! Q Rådgivning skal bistå sine oppdragsgivere med å finne de beste miljøvennlige løsningene for deres prosjekt. Vi skal være den fortrukne leverandør av brannkonsulent tjenester, med høyt miljøfokus.
- Q Rådgivning skal ha en rapporterende kultur– trygghet og tillit skal være stor i Q Rådgivning, alle ansatte har et felles ansvar for sikkerheten og miljøet.
- Q Rådgivning skal ha en rettferdig kultur– inngripen fra kollega på atferd som kan forårsake sikkerhetstrusler skal ikke oppleves som personlig truende, da det gjøres motivert av omsorg og må forstås slik.
- Q Rådgivning skal ha en fleksibel kultur– som tilpasser seg endringer i organisasjon, regelverk og arbeidsintensitet uten at det går utover sikkerheten og kvaliteten i leveranser.
- Q Rådgivning skal ha en lærende kultur– det er menneskelig å feile, men våre kunnskaper og erfaring skal settes i system slik at vi kan reagere rasjonelt på faresignaler.
- Q Rådgivning sine ansatte skal til enhver tid ha nødvendig og tilfredsstillende vernutstyr for bruk i sin arbeidshverdag.
- Q Rådgivning har en null-visjon på ulykker og skader hvor Q Rådgivnings intensjon er at alle ulykker kan forebygges.
- Q Rådgivning skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning, utover myndighetskravene.
- Q rådgivning vil aktivt bidra til en god samlet løsning, og oppfordrer til løsninger som tar hensyn til klima og miljø. Q rådgivning skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.
- Q Rådgivning skal ha et Miljøledelse system som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
minimere antall innkjøp. Så lenge det finnes et miljøvennlig alternativ skal dette velges.
Energi: Tiltak
Vurdere å endre lyskilder til LED. Forsette å skru av alt utstyr som ikke er i bruk.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
200 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
minimere antall kjøreturer. Bruke teams og andre webløsninger hvor dette er mulig
Avfall: Mål og restavfall
250 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Begrense restavfall og kildesortere mes mulig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere antall reiser
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Oppfordre til teams der dette er mulig.