Nilsen Elektro AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Nilsen Elektro AS er elektro installatør. Hovedtyngden av våre oppdrag er serviceoppdrag og prosjekter i bolig, næring og industri, samt større oppdrag for borettslag og det offentlige. Vårt geografiske marked er Horten og Nordre Vestfold. Det er hele vår virksomhet som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des., 2022
Utløper: 04 des., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2020

Kommentarer

Litt færre ansatte i snitt i 2021 enn i 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

50% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vi rapporterte 10 i 2020, 15 nå. Skyldes periodisering av innkjøp.

Energi

Energiforbruk

15% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

15% fra 2020

Kommentarer

Moderat økning siden 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

1% fra 2020

Kommentarer

Vi har ferdigsortert 61% av alt avfall (trevirke kommer i tillegg, ikke målt)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

35% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Som nevn i fjorårets rapport så har vi blitt med i en kjede - her har de full oversikt over hvilke underleverandører som er 14001/Miljøfyrtårn.
Avfall og ombruk
Vesentlig mer avfall (også restavfall) og høy sorteringsgrad. Lett målbart med årsrapport fra Ragn Sells og Kabelkassa.
Energi
Forbruket av strøm er opp igjen til samme nivå som 2019. I 2020 hadde vi en klar nedgang, vi vil nok ikke klare å få forbruket noe ned uten bygningsmessige tiltak. Vi baserer oppvarmingen på 3 stk luft til luft varmepumper.
Transport
Har nå 1 elbil, bestilte 1 til i august 2021 og flere skal bestilles. Leveringsproblemer!
Utslipp til luft og vann
Kun biler og ingen flyreiser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vårt arbeidsmiljø skal fremme trivsel, godt psykososialt miljø og fokus på sikkerhet på
arbeidsplassen. På denne måten oppnår vi lavt sykefravær og god lønnsomhet!
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
God og konkret tilbakemelding fra leverandørene. Nesten alle er forespurt, og alle har et forhold til miljøutfordringene. Svært mange flere enn i 2020 er sertifisert!
Energi: Tiltak
Har 150 W/m2 som mål fortsatt - men det må noen bygningsmessige endringer til før vi kan redusere forbruket. I 2022 skal det monteres ventilasjonsanlegg - spennende å se effekten av det!
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
9000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Beholder mål for forbruk, det SKAL komme flere elbiler etter hvert
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Vi har sorteringsgrad på 61%, mengden sortert avfall går voldsomt opp, men det gjør også usortert avfall. Vi må bli bedre på sortering!!
Utslipp til luft og vann: Mål
Svært lavt, vanskelig å målsette noe lavere.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Innfasing av elbiler. Ingen planlagte flyreiser i 2022.