The Pitch Reklamebyrå AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Inpublish leverer grafiske produkter og kreative tjenester innen grafisk design, digitaltrykk, plakater og bannere, kopieringstjenester etc.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jul., 2022
Utløper: 01 jul., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2020

Kommentarer

Pga Korona med permitering i produksjon ble det benyttet mindere energi på produksjonsmaskiner og til oppvarming.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2020

Kommentarer

Produksjonsavdelingen var den del permitert pga Korona

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-31% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Redusert innkjøp pga Korona. Mer press på materialer pga leveringstider og ulik tilgang/leverings tider i det intrenasjonale perspektiv.
Vi søker hele tiden etter miljøvennlige materialer så langt vi kan i forhold til materialkrav for de ulike produktgrupper.
Vi har bestilt 2 plottere som er mer miljøvennelige og energieffektive enn de gamle.
Avfall og ombruk
Avall er det lite endring på. Dette er i forhold til materialforbruk og hva Frevar henter og kan håntere i forhold til sortering.
Energi
Jevnelig kontroll og service på varme, ventilasjon og gjennvinningsanlegget for best mulig energiutnyttelse.
Transport
Bring og RoadRunners benyttes for samordnet transport i samspill med vår budbil. Majoriteten av våre bilder er nå elektriske.
Utslipp til luft og vann
Ingen

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
• Vår policy
Det er daglig leder som har det øverste ansvaret for internkontrollarbeidet. Mange ser på dette arbeidet kun som en lovpålagt øvelse. Vi tror at dette arbeidet, med hjelp fra PlusOffice, har mange driftsøkonomiske fordeler.
Gjennom å redusere forbruk, sykefravær, øke trivselen og produktiviteten til de ansatte. En forutsetning for å oppnå dette er at alle ledd i organisasjonen er involvert og bidrar etter beste evne.
Utover at tilrettelegging for medvirkning er et krav ser vi at det er en nødvendighet for at vårt ledelsessystem utvikler seg sammen med driften. Å holde systemet oppdatert er leders ansvar, men jobben blir mye enklere dersom alle kommer med konstruktive tilbakemeldinger.

Vår visjon
o Mennesker skal trives på jobb!
o Ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver
o Vi skal ikke ha skader/ulykker som kunne vært unngått.
o Vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde.

Våre mål
Våre målsettinger settes med rot i vår policy og visjon.
Målene baserer seg på hvordan vi mener vi best kan videre utvikle vår virksomhet.
Vi har også sett på SSB sin Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen publisert 27. juni 2017, og tatt med oss lærdom fra denne.
Det er skjedd endringer i Norsk personopplysningslovgivning. Endringene tråde i kraft nå fra 1 juli 2018. Avtaleinngåelse med PlusOffice og innføring av det nye Ledelsessystemet er et tiltak for blant annet å bedre imøtekomme regelverket. Vi har inngått en databehandleravtale med PlusOffice, denne er oppdatert med de nye endringene som følge av forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR).
Mål for internkontrollarbeidet
o Oppdatere risikobilde, og hvis nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak
o Gjennomføre årlig medarbeidersamtale
o Gjennomføre årlig vernerunde
o Implementere nye krav i personvernlovgivningen
o Unngår skader på personer, miljø og økonomiske verdier.
o Unngår pålegg fra myndigheter
Mål for arbeidsmiljøet
o Vi skal ha 0% arbeidsrelatert sykefravær
o Vi skal ha maksimalt 5% sykefravær
o Ansatte skal føle seg trygge på sine arbeidsoppgaver
o Ansatte skal føle at de får fullført sine arbeidsoppgaver
o Ansatte skal føle at de får tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben de gjør.

Gjennom vårt ledelsessystem (PlusOffice) har vi lagt til rette for å oppfølgning av disse målene. For å sikre at vi når målsettingene er det planlagt medarbeidersamtaler, vernerunder og andre oppfølgninger.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ved innkjøp vektlegges leverandør/produktets miljø avtrykk.
Dette må hele tiden avveies mot produktets krav og tranportvei fra produsent til oss.
Energi: Tiltak
Mer energieffektive maskiner i produsksjon og oppvarming.
Bedere isolasjon på de mest kritiske punktene på bygget.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Når varebilen skal byttes ut blir det satt fokus på en ren ekektrisk løsning. Men dette er litt frem i tid.
Avfall: Mål og restavfall
1700 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Vi imøtekommer de krav og muligheter Frevar gjenvinningsanlegg /kommunen håndterer ved sin avfallsinnhenting.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ingen utslipp.