Selvaag Eiendom

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner. I Selvaag Eiendom står initiativ og redelighet som bærebjelker i virksomheten. Det har vi vist gjennom et stort antall prosjekter, hvor vi forvalter og utvikler bygulv og eiendommer som utfordrer. Når vi våger å være nyskapende, åpner vi samtidig for nye muligheter og får mer ut av mindre. Med en stolt historie som solid investeringspartner, ønsker vi hele tiden å ha blikket rettet fremover, gjennom å utvise skaperkraft, omtanke, være engasjerte og forutseende. Slik kan vi som aktør utgjøre en forskjell i samfunnet, til nytte og glede, i dag, og i morgen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Eiendom, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 19 nov., 2022
Utløper: 01 feb., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Arbeidet med rammeavtaler er godt i gang. Nye krav til miljø og åpenhet får stor plass i avtalene.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

21% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

98% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Selvaag Eiendom har fokus på at det skal være god kildesortering i våre bygg. Det skal være mulig å sortere ut de vesentlige fraksjonene godt slik at restavfall reduseres. Vi har også fokus på gjenbruk/ombruk i våre renoveringer slik at eldre bygningskomponenter kan få nytt liv.

Vannforbruk

Vannforbruk

11% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp og materialbruk har fått et utvidet fokus i eiendomsbransjen med innføring av EU taksonomien. Nye metoder er på vei inn i bransjen for å finne gode mekanismer for gjenbruk
Avfall og ombruk
Intuitive sorteringsløsning gir bedre sortering av brukere og gir både mindre restavfall og renere avfallsrom.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
En helhetlig bærekraftstrategi som har fokus på de tiltakene som gir best effekt for leietakere og miljøet.
Energi: Tiltak
- Gjennomføre en BREEAM in-use sertifisering på ett bygg
-
Avfall: Mål og kildesortering
70 %