NLM Miljø AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

NLM Miljø samler inn brukte klær og tekstiler i Norge gjennom våre innsamlingsbokser for salg i NLM Gjenbruk sine 35 butikker og for eksport til gjenbruk i andre land. Alle gavene kommer til nytte og får et lengre liv i Norge eller rundt om i verden. Det er bra for miljøet og god ressursforvaltning. Vi er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som også eier NLM Gjenbruk, som er en av de største brukthandel-kjedene i Norge. Miljø og samfunnsbidrag: • Reduserer forbruk av nye klær ved å gjøre brukte klær tilgjengelig i markedet • Fra avfall til ressurs - reduserer avfall ved å gjøre gjenbruk mulig i Norge og i andre land • Motvirke ressursknapphet globalt • Overskuddet går til NLM sitt bistand- og diakonale arbeid. Se www.skolehelsevann.no • Økt miljøinnsats blant forbrukere gjennom å tilrettelegge for et alternativ til å kaste brukte klær • Økt samfunnsansvar i verdikjeden gjennom å kartlegge risiko og iverksette tiltak. Vi har derfor skrevet kontrakt om Code of Conduct (CC) med våre kunder. NLM Miljø jobber via bransjeorganisasjonene Avfall Norge, NF&TA, OMATT, samt gjennom et nettverk av innsamlere i Norge. Et viktig tema er hvordan vi kan gjøre det enkelt å gi gaver og samtidig bevare kvaliteten gjennom hele reisen, fra klesskapet til neste forbruker. Det som en person ikke lenger trenger, kan være midt i blinken for en annen. Derfor ber vi om gaver som er helt - rent og tørt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 okt., 2021
Utløper: 26 okt., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

33% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

17% fra 2020

Kommentarer

Antall årsverk er regnet ut i fra fast ansatte + innleid personell for tømming av tekstiltårn. En god del av innsamling- og sorteringsarbeidet gjøres av frivillige medarbeidere tilknyttet NLM Gjenbruk. Tallene i rapporten er derfor på den ene siden basert på varer som kommer fra hele virksomheten, samtidig som NLM Gjenbruks egne butikker har egne mindre midlertidige lager, samt egen lokal logistikk og innhenting av varer som faller utenfor denne rapporten. Rapportert energibruk, transport og avfall er det som genereres direkte fra NLM Miljøs egen virksomhet.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi har ikke tilgang på egen energimåler, og er derfor beregnet ut i fra et estimat basert på totalt energibruk på bygningen og fordelt på antall kvadratmeter kontor. I tillegg har vi 2 egne kaldt-lager som ikke bruker energi.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Kommentarer

Tall fra drivstoff er kun NLM Miljøs egne biler. Innhenting gjort av frivillige tilknyttet NLM Gjenbruk er ikke inkludert i denne rapporteringen.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Avfall rapportert i denne rapporten er alt egenprodusert avfall. Avfallsfraksjonen av innsamlede tekstiler er ikke medtatt i denne rapporteringen. (Se kommentar til klimaregnskap)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

43% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

NLM Miljøs hovedprodukt er innsamlede tekstiler som i seg selv er et miljøvennlig produkt. Jo større produksjon, dvs. flere innsamlede tekstiler, jo større er miljøgevinsten. Ved sortering av innsamlede tekstiler vil det bli et avfallsprodukt. Bedre sortering betyr en økende avfallsandel da avfallet ikke blir eksportert. Dette er dermed å anse som en indirekte miljøgevinst da det ikke er miljømessig ønskelig å eksportere avfall som kan håndteres nasjonalt. Det er derfor ikke et mål i seg selv å redusere mengden avfall fra tekstilinnsamlingen. Når EU i 2025 kommer med krav om at alle tekstiler skal samles inn, vil avfallsandelen trolig øke ytterligere. Vårt mål i dette er å finne gode løsninger for avfallstekstiler slik at andelen restavfall blir så lav som mulig. Vi vil derfor fremover måle total avfallsandel av tekstilinnsamlingen, andelen av dette som blir kildesortert, og andelen som ender som restavfall. Vi vil gjøre målinger både på egen sortering og gjennom årlig rapportering fra kunders sortering. Vårt kvalitative mål for dette er å bidra i dialog med bransje, avfallsselskap, myndigheter og næringsliv om å finne gode løsninger for avfallstekstiler. Vårt kvantitative mål for dette vil være at så stor andel som mulig av avfallstekstiler som i dag er restavfall på sikt kan gjenvinnes. Med bakgrunn i dette er ikke restavfallsmengden rapportert i denne rapporten.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Alle nye tekstiltårn skal utføres med klimanøytral produksjon. I tillegg ble innkjøpspolicy med spørsmål om leverandørers klimasertifisering implementert ved inngåelse av nye avtaler. Bevisstgjøring rundt miljømerkede søppelsekker som brukes både av egne ansatte og av frivillige i NLM Gjenbruk, og aktive undersøkelser for å finne ut om det er mulig å erstatte eksisterende søppelsekker med et produkt med enda mer gjenvunnet plast.
Avfall og ombruk
Implementert nye rutiner for avfallshåndtering ved miljøfyrtårnsertifiseringstidspunkt. Bevisstgjøring rundt valg av renovasjonsselskap for håndtering av restavfallsfraksjonen fra tekstilinnsamlingen i forhold til leverandørens klimasertifisering.
Energi
Energibruk til oppvarming av kontor ansees som relativt lavt, og ytterligere tiltak ble ikke gjennomført.
Transport
Det ble utført ruteoptimaliseringer for å få så energieffektive ruter som mulig. 2 ny hel-elektriske biler kjøpt inn i begynnelsen av 2022 etter beslutning i 2021 om valg av elektriske varebiler i forbindelse med utvidelsen av driften i oslo-området.
Utslipp til luft og vann
Virksomheten har ikke hatt utslipp til luft og vann utover utslipp fra transport. Ingen tiltak er gjennomført.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Høy bevissthet og måloppnåelse innen HMS har en verdi i seg selv, men det er også en forutsetning for et godt økonomisk resultat og et godt omdømme. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Våre holdninger til HMS gjelder overalt i vår virksomhet. Vi forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere at de har samme bevissthet rundt holdninger, verdier og mål innen HMS som oss. Vi har et felles ansvar for å ta vare på miljø, verdier, og hverandre.

Våre overordnede mål innen helse, miljø og sikkerhet er:
• Null skader på mennesker og miljø
• Null ulykker eller tap

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
o Digitalisering av arbeidsprosesser for å hindre unødvendige utskrifter
o Aktivt søke leverandører som er klimasertifisert, og øke mengden klimasertifiserte produkter
Energi: Tiltak
Aktivt påvirke gårdeier med å innføre energisparende tiltak for hele bygningsmassen.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
* Opprettholde hyppig bruk av digitale møteverktøy som Microsoft Teams
* Sørge for at alle ansatte inkl. innleide salgskonsulenter har tilgang og kompetanse på bruk av Microsoft Teams.
* Mer effektive tømmeruter gjennom implementering av nytt ruteplanleggingsverkøy
* Flere eksportlokasjoner
* Bruk av hel-elektriske biler på ruter hvor dette er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
70 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Videreføre kildesortering med sortering i minimum 5 avfallsfraksjoner. Kun benytte avfallsselskaper som er klimasertifiserte.
Utslipp til luft og vann: Mål
Øke andelen (målt i kroner) miljømerkede produkter fra 40,8% til 45%
Øke andelen (målt i kroner) vesentlige miljøsertifiserte leverandører fra 13,9% til 15 %
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
o Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.
o Vektlegging om miljøsertifisering skal tas inn i innkjøpspolicy.