Jens Gundersen AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Importør og leverandør av produkter for overflatebehandling

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 sep., 2020
Utløper: 21 sep., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-25% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-12% fra 2020

Energi

Energiforbruk

7% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

73% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-23% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi tilpasser innkjøp for å kunne ha minimalt med varelager og samtidig samkjøre våre innkjøp for å redusere transportkostnader.
Avfall og ombruk
Sortering av avfall vil vi alltid ha fokus på. Har fokus på å kildesortere så godt vi kan og levere dette på gjenvinningsstasjon.
Energi
Vi senker temperatur i rom som sjelden brukes og slukker alltid lys i rom vi ikke er i.
Transport
Nå brukes det kun el-bil som firma / varebil.
Alle ansatt kjører el-bil til og fra jobb.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen utslipp til luft eller vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Jens Gundersen A/S skal levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet til kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling.
Alle produkter skal tilfredsstille våre kunders krav og dessuten være i samsvar med den aktuelle lovgivning på ethvert område.
Vi skal kontinuerlig følge utviklingen på markedet når det gjelder nye og mer miljøvennlige prosesser.
Vi skal holde våre kunder informert om utviklingen og søke å påvirke dem til å velge de mest miljøvennlige prosesser og produkter i sin produksjonstjenester av høyeste kvalitet til kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kjøpe kun det som er nødvendig for å ha en tilfredsstillende produksjon.
Prøve å justere lagerbeholdning utifra kundens behov.
Energi: Tiltak
Senke varme i rom som ikke er i bruk
Transport: Tiltak
Ettersom vi har samlokalisert lager og kontor vil transportbehovet bli endel mindre.
Avfall: Mål og restavfall
250 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å ha fokus på sortering.
Vi bruker emballasje om igjen når det er mulig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Bedriften har ikke forurensende utslipp til luft eller vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bedriften har ikke forurensende utslipp til luft eller vann.