Syse AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SYSE er en av Norges mest erfarne hosting-leverandører som helt siden 1995 har registrert domenenavn, levert webhotell delt og dedikert hosting av høy kvalitet, og har svært allsidige løsninger for automatisering og videresalg. Vi utvikler og leverer hosting-tjenester til både sluttkunder og forhandlere, hosting-leverandører og andre samarbeidspartnere. Akkreditert NORID-registrar, sertifisert Miljøfyrtårn, og godkjent av Trygg E-Handel.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 des., 2020
Utløper: 01 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

21% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-40% fra 2020

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2020

Kommentarer

Oppvarmet areal inkluderer fellesarealer med 103m2.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

235% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Ikke registrert grunnet Covid. I forbindelse med bytte av kontorlokaler er drift av fasilitetene overlatt til ISS som foretar periodiske veiing av fraksjonene som igjen benyttes til gjennomsnittsberegninger. Siden kontoret har vært mer eller mindre ubemannet brorparten av tiden ville en tilnærming med en slik gjennomsnittsbetraktning være til dels svært unøyaktig, og direkte misvisende.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

41% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Faset ut umerkede leverandører, kun 2 gjenstår.
Digitalisert all dokumentbehandling.
Avfall og ombruk
Installert sortingsstasjoner i fellesområdene. Fjernet alle andre beholdere som kan benyttes til avfall.
Innført periodisk veiing av fraksjoner som benyttes til gjennomsnittsberegninger.
Energi
Byttet kontorlokaler til miljøsertifisert bygg: BREEAM NOR Nybygg 2016.
Oppvarming av nye lokaler skjer nå med fjernvarme.
Faset ut gammelt og energikrevende utstyr.
Transport
Redusert antall turer til/fra datasenteret ved hjelp av bedre planlegging.
Møter avvikles primært per videokonferanse.
Utslipp til luft og vann
Vi bygger et nytt og moderne datarom i vårt datasenter med større tetthet, bedre ytelse og lavere energiforbruk.
Annet
Igangsatt kartleggingsprosesser for å bli karbonnøytrale.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
En bred og grundig forståelse av HMS og HMS-arbeid er bærekraftig, og medfører økt trivsel for de ansatte, økt kvalitet på tjenestene vi leverer til kundene, bedre økonomiske rammebetingelser for alle parter i verdikjeden, og mindre fotavtrykk på miljøet. SYSE skal være et fyrtårn i bransjen, utøve forbilledlig HMS-arbeid, og påvirke både konsern, leverandører og kunder til å velge bærekraftig. Vi skal ha et effektivt system for å arbeide med HMS, og som medfører kontinuerlig forbedring på alle områder:

Vi skal skape et arbeidsmiljø for de ansatte som gir arbeidsglede og trivsel, og som dessuten inspirerer til personlig og faglig vekst og kollektiv styrke og samhold.

Vi skal foretrekke miljøvennlige leverandører, og miljøvennlige produkter. Alle materielle eiendeler skal forvaltes med omhu gjennom hele livssyklusen, og vi skal jobbe systematisk med å lage løsninger som legger til rette for gjenbruk av maskinvare.

Vi skal jobbe for å implementere transparens i våre produkter og tjenester, og i verdikjeden. Produkter og tjenester skal ha en høy grad av sikkerhet, og personvern skal inkluderes i HMS-arbeidet.

Vi skal velge maskinvare som bruker mindre energi, bruke utelukkende miljøvennlig energi, og jobbe systematisk med å redusere energiforbruket.

Vi skal jobbe aktivt for å påvirke andre aktører i bransjen til å bli mer bærekraftige.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Redusere innkjøp og forbruk
Tiltak: Redusere maskinvare som benyttes til produksjon.
Energi: Tiltak
Redusere energiforbruk på kontorlokalet.
Tiltak: Effektivisere solskjerming.

Redusere energiforbruk på datasenteret.
Tiltak: Fase ut gammelt og uforholdsmessig energikrevende utstyr.
Tiltak: Kutte bruk av mekaniske lagringsmedier der det er mulig.

Målverdi omfatter IKKE datasenteret (det gir ingen mening å måle energiforbruk per kvadratmeter der).
Tiltak: Utarbeide måltall for datasenteret.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere drivstofforbruket
Tiltak: Redusere antall turer til/fra datasenteret ytterligere ved hjelp av et mer motstandsdyktig produksjonsmiljø, og bedre planlegging av turene.
Avfall: Mål og restavfall
95 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Øke sorteringsgraden
Tiltak: Kontrollere bruken av sorteringsstasjoner i fellesområdene.
Tiltak: Veie avfallet hyppigere.