Procon Rådgivende Ingeniører AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Procon Rådgivende Ingeniører er et frittstående rådgivende ingeniørfirma i bygge- og anleggssektoren. Sertifikatet omfatter Sverdrupsgate 23, Stavanger og Østrestrandgate 80, i Kristiansand. Det er kun 2 ansatte i Kr.sand og de inngår i sertifikat til hovedkontoret i Stavanger iht Miljøfyrtårns regler for satellitt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 feb., 2020
Utløper: 05 feb., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

11% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

11% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-3% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

4% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Procon RI har vært med i et prosjektet Ark Site 4016 med BREAM Excellent og Well sertifisering som mål. Det er et kontorbygg som ligger i Stavanger. Byggherre er Smedvig Eiendom. Vi har vært med å prosjektet Eplestien, som er en blokk med hovedbæresystemet er i tre. Det ligger på Tasta utenfor Stavanger. Vi har også prosjektert kontorprosjekt i Sverdrusgate 27 i sentrum av Stavanger. Dette prosjektet har tatt utgangspunkt i et eksiterende bygg som man renoverer. Bæresystemet er beholdt med unntak av noen mindre endringer. Det er også bygget noe nytt, dette bygges i all hovedsak i tre. Hetland VGS rehabilitering og tillbygg. Prosjektet har Bream very good som mål, Procon har bl.a. gjort dagslysberegninger, energi og termiskkomfortanalyse som har vært med på å gi BREAM poeng.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøet angår alle. Det er bra for både den ansatte og bedriften at dette blir ivaretatt på en god måte. Procon RI sitt mål for helse-, miljø og sikkerhet: «Vår virksomhet skal drives slik at man unngår skader på personell og unngår arbeidsrelatert sykdom. Dette mener vi at vi bl.a. kan nå med å fremme sunne holdninger og utvikle en god HMS-kultur» Miljøpolicy Våre interesser og fokus på miljø skal gi oss konkurransefortrinn, som gjør oss til en foretrukken rådgiver. Procon skal arbeide for at alle ansatte, som den største selvfølge, skal fronte miljøhensyn i alle prosjekter vi deltar i, samtidig med at det til daglig skal jobbes med å redusere belastningen på det ytre miljø på jobben og i hjemmet.
Energi: Tiltak
Vurdere solcellepaneler på taket
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
600 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,2 liter pr.mil