Proff1 Montasjemateriell Tønsberg AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Montasjemateriell er en totalleverandør av produkter for det profesjonelle markedet innen bygg, anlegg, verksted og industri. Med et bredt utvalg av verktøy, festemateriell, arbeidsklær og servicetjenester.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 30 sep., 2022
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

22% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

20% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-4% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-60% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vært i kontakt med noen leverandører angående innpakning/emballasje - hvor vi mener at det er unødvendig mye innpakning.
Avfall og ombruk
Fokus på kildesortering
Energi
Skrur av lys og maskiner hver ettermiddag ved stengetid. Installert varmepumper. Bytter all belysning i butikk fra 400 w gasspærer til 97 w led.
Transport
Samkjøring varer til kunder

Handlingsplan

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
fokus på kjøp av store kvanta - færre vareleveringer per uke.
Kommunikasjon med leverandører angående innpakning.
Energi: Tiltak
Bytte belysning til led.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere elbil når vi skal ha nye varebiler. Høyere grad av samkjøring varer til kunder.
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Økt fokus på kildesortering.
Flere miljøstasjoner i butikken.