Bygganalyse AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

AS Bygganalyse tilbyr kvalifiserte byggøkonomiske rådgivningstjenester og yter langsiktige og verdiskapende bidrag til prosjekter. Vi benytter oppdatert RIF-godkjent kompetanse, anerkjente beregningsmetoder, og ledende programvare som ISY Calcus. Vi har fokus på lønnsomhet for byggevirksomhet generelt og for prosjekt spesielt, enten det dreier seg om nye bygg, ombygging, rehabilitering eller områdeutvikling. Samlet leverer vi ca. 500 oppdrag hvert år og vi skal være ledende på våre hovedsatsingsområder:

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 10 nov., 2022
Utløper: 10 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-3% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-76% fra 2020

Kommentarer

Reduksjon siden 2020 ikke relevant. Hjemmekontor pga Covid-nedstenging store deler av året. men forventer laver forbruk generelt også ved åpning.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2020

Kommentarer

Reduksjon mot 2020 hovedsakelig pga hjemmekontor ifb Covid-nedstenging

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-34% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-80% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Grove anslag.
Kontor i stor grad stengt pga. Covid, men noe aktivitet og forbruk har det vært.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-18% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Lite endringer. Reduksjoner mot 2020 primært som følge av hjemmekontor og Covid-nedstenging.
Avfall og ombruk
Lite endringer. Reduksjoner mot 2020 primært som følge av hjemmekontor og Covid-nedstenging.
Energi
Lite endringer. Reduksjoner mot 2020 primært som følge av hjemmekontor og Covid-nedstenging.
Transport
Lite endringer. Reduksjoner mot 2020 primært som følge av hjemmekontor og Covid-nedstenging.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal ta vare på våre bygninger og materiell, og forhindre belastning på ytre miljø. Tjenestene vi selger skal være sikre for våre kunder. Disse målene skal nås gjennom stadig forbedring. Alle ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Kfr. HMS Kapittel i KS-Bok
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bygganalyse skal benytte rutinene i HMS-kapittel i KS System.
Ved oppussing kontor søkes gjenbruk, og energieffektive løsninger.
Energi: Tiltak
Mer energieffektive løsninger i kontor, med behovsstyring og tilstedeværelsessensorer vil forhåpentligvis ta energibruket ytterligere ned (mot normalår med full kontordrift)
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
500 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi søker stadig å redusere reiser til/fra møter, og om nødvendig benytte offentlig transport. Noe reduserte muligheter for dette i 2021 mhp coronatiltak.
Ellers benytte Teams e.l. for møter i den grad det er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
400 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fokus på innkjøpsrutiner og kildesortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Som Tiltak Transport
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Som Tiltak Transport