Holmlia skole

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 mai, 2022
Utløper: 09 mai, 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall og ombruk
Papp, papir, farlig avfall og EE-avfall ble kildesortert og levert til gjenvinning.
Energi
Energibruket følges opp av driftsleder.
Transport
Vi følger UDE sin reisepolicy. Elevene går eller eventuelt sykler til og fra skolen.
Vannforbruk
Renovert skole med sensorer på vannkraner skal redusere vannforbruket.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter. Skolen har fått implementert elektronisk stoffkartotek, og oppdaterte stoffkartotek med tilhørende risikovurderinger skal være på plass innen 2019.
Energi: Tiltak
Solcellepanel på taket er i drift.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
4000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Når ny kildesorteringsløsning etablert 2022. Evene blir involvert i dette arbeidet.