Miles Bergen AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Miles Bergen leverer konsulenttjenester innen IT-utvikling, prosjektledelse og brukeropplevelse, i tillegg til helhetlige digitaliserings- og integrasjonsprosjekter fra egne, tverrfaglige team. Alle våre kontorer, som er i Bergen, Oslo og Stavanger, er sertifiserte Miljøfyrtårn.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 okt., 2021
Utløper: 01 okt., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

2021 har vært betydelig preget av pandemien og arbeid på hjemmekontor. Ca 2/3 av de ansatte er engasjert i langtids konsulentoppdrag ute hos våre kunder og har arbeidet på hjemmekontor eller i kundens lokaler når det har vært anledning til dette.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Vi har hatt svært lite innkjøp, forbruk og avfall sammenlignet med normale driftsår.

Energi

Energiforbruk

5% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2020

Kommentarer

Energiforbruket er knyttet til oppvarming av kontorene, og er ca. på nivå med fjoråret.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-54% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

1461% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har hatt svært lite innkjøp, forbruk og avfall sammenlignet med normale driftsår.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-36% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har hatt svært lite innkjøp, forbruk og avfall sammenlignet med normale driftsår og har ikke sett behov for å vurdere særskilte tiltak rundt dette.
Avfall og ombruk
Vi har hatt svært lite innkjøp, forbruk og avfall sammenlignet med normale driftsår og har ikke sett behov for å vurdere særskilte tiltak rundt dette.
Energi
Vi har opprettholdt tilnærmet normal temperatur i kontorene gjennom året, for å ha en fleksibel situasjon dersom ansatte kunne eller måtte benytte kontorene. Energiforbruket har dermed vært ca. som i et normalt driftsår.
Transport
Betydelig færre flyreiser pga korona. Vi får nå CO2 avtrykket automatisk generert gjennom reiseregningsløsningen vår (Sonya), og alle ansatte ser CO2-avtrykket sitt gjennom de refusjonene de setter opp. Dette gir høyere bevissthet rundt vårt CO2-avtrykk knyttet til både transport og andre innkjøp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
• Vi skal redusere sykefraværet med 0,5 %
• Vi skal reetablere flere fysiske samlinger i vårt sosiale program i tråd med myndighetenes anbefalinger for gjenåpning av samfunnet og gå i retning av den kvantiteten vi hadde på samlinger for alle ansatte vi hadde før pandemien. Målet for 2021 er tre samlinger for alle ansatte og tre samlinger med alle ansatte delt opp i mindre grupper.
• Vi skal reetablere vårt konsept for innedager for konsulenter som har sitt daglige arbeidssted ute hos våre kunder. Målet for 2021 er å gjennomføre én slik innedag.
• Vi skal innføre digital vernerunde for alle ansatte.
• Vi skal utvikle og innføre en egen prosess for å måle og forbedre arbeidsmiljø og HMS for vår nye avdeling innen solutions, der de ansatte har sitt daglige arbeidssted i dedikert etasje i våre egne kontorer.
• Vi skal etablere felles bookingsystem for alle våre fem videomøterom for å øke og videreutvikle kvaliteten på bruk av videomøter.
• Vi skal etterleve intensjonsavtalene vi har inngått med flere kunder om å være et klimanøytralt selskap i 2021.
• Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10%.
• Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 10%.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
På grunn av pandemien og at selskapet har utviklet seg i denne perioden, har vi ikke tall og målinger for avfall som er relevante for 2021. Vi var færre ansatte i 2019, færre hadde sitt daglige arbeidssted i Miles sine egne lokaler, og vi har endret kontorutforming og -areal siden den gang.

De viktigste tiltakene for 2021 er dermed å
• måle mengden restavfall og sortert avfall i normale perioder slik de er nå, og legge grunnlaget for målsetninger og forbedringsarbeid neste år.
• styrke informasjonen til de ansatte som arbeider i våre lokaler og sikre at avfallshåndteringen og -sorteringen fungerer slik vi ønsker.

Vi skal også vurdere å øke vår bevissthet og engasjement innen miljø/avfall/gjenbruk ved å arrangere byttedag/gjenbruksdag og ved å vurdere å delta på strandrydding el.l. sammen med en frivillig organisasjon som driver dette.
Energi: Tiltak
• Vurdere behov for ny løsning og nye rutiner for slukking av alle lyskilder ved dagens slutt og ved helg
• Vurdere muligheter for behovsstyrt lys, dvs. bevegelsessensorer og/eller tidsstyring i egne lokaler i tillegg til oppganger og trapp (som har dette i dag)
Transport: Tiltak
Pandemisituasjonen har påvirket både transportbehov og -form. I 2021 har vi ingen særskilte tiltak knyttet til transport.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Fornyet informasjon til alle ansatte om system for avfallshåndtering og kildesortering i forbindelse med normalisering av arbeidssituasjonen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen særskilte mål på dette punktet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen særskilte tiltak på dette punktet.