Fiskefestivalen på Bessaker

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Det arrangeres årlig en fiskefestival på Bessaker den tredje helgen i juli. Festivalen varer fra fredag til søndag og omfatter to offentlige fester, en fiskekonkurranse, ta-sjansen aktiviteter i kaiområdet, servering av mat og drikke, aktiviteter for barna og camping.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grønne arrangement, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 sep., 2022
Utløper: 30 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

45% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Festivalen ble avholdt i svært nedskalert format på grunn av Covid-19 restriksjoner.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Festivalen avholdes utendørs og energibruk gjelder produksjon og oppbevaring av mat, belysning samt lys og lyd ved arrangementer.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

123% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Annet
Festivalen hadde fokus på overholdelse av retningslinjer i forbindelse med Covid-19.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Festivalen skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø for all dugnadshjelp. Det skal ikke forekomme alvorlige personskader og eller voldelige episoder i forbindelse med arrangementet. Det skal ikke oppstå brann på festivalområdet. Festivalen skal redusere sitt miljøavtrykk. Miljøsertifiserte leverandører skal foretrekkes. Minst 30 % av innkjøp skal være fra miljøsertifiserte leverandører. Drivstofforbruk skal ikke overstige 0,65 l/mil. Restavfall skal reduseres. 20 % av avfallet skal kildesorteres. Papiravfall skal reduseres.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Leverandører skal påvirkes til miljøsertifisering
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Forbedre kildesortering. Forbedre returpunkter for mat- og drikkeemballasje. Utsortering av biologisk nedbrytbart materiale og kompostering. Utsortering av plast og PLA som ikke kan komposteres. Skriveren har dobbeltsidig utskrift som standard. Komitélister sendes ut på e-post. Det sendes ikke ut program til husstandene.