Smestad skole

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 mai, 2022
Utløper: 09 mai, 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2020

Antall elever og ansatte

-4% fra 2020

Innkjøp

Prosentandel økologiske varer

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-30% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

57% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

-99% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-60% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi forholder oss tiL innkjøpsavtalene utarbeidet av UDE. Vi etterstreber at miljøhensyn tas ved småinnkjøp utenfor avtaler gjort av UKE eller EFT.
Følgende sjekklisten skal bidra til å oppnå målsetningen om en mer miljøvennlig fremtid og samtidig sikre trygge og miljøvennlige produkter og tjenester for våre elever og ansatte:

Behovsvurdering

• Er det nødvendig å kjøpe inne noe i det hele tatt?
• Er vi sikker på at behovet er reelt?
• Er dette ”riktig produkt” eller er det andre produkter som kan dekke behovet bedre?

Vi sjekker alltid de aktuelle leverandørenes miljøprofil og om de er miljøsertifisert: Miljøfyrtårn, ISO 14 001, EMAS og eventuelt Svanen. Vi sjekker og velger tilgjengelige miljømerkede produkter i markedet, som for eksempel Svanen, EU-blomsten, Bra Miljöval, Blå Engel mfl.
God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges.

Vi velger maskiner/ utstyr med lavt støynivå og energibruk

Vi velger maskiner, redskap/utstyr med lang holdbarhet og god kvalitet.

Vi velger gjen-/ombruk av materialer/møbler/utstyr ved å gi det bort til veldedige organisasjoner og lignende

Avfall og ombruk
Alle rom har avfallsbøtter til resirkulering av avfall; Klassrom har avfallsbøtter for mat, papir, rest og plast. Kontorer har avfallsbøtter for rest -og papiravfall. Personalrom og mat og helse har mat, papir, rest og plast. Pantebøtte på personalrommet fra Infinitum. Avfallscontainere for rest, plast, papir, mat og glass/aluminium. Vi samler opp farlig og el-avfall og bestiller container for dette 1 til 2 ganger i året.
Energi
Ventilasjon blir slått av i alle ferier, etter endt arb. dag og i helger.
Vannforbruk
Redusere vannbruk. Vi har ekstra vannforbruk i forbindelse med drift av skolehage.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann


El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Energi: Tiltak
Fortsette bevisstgjøring av elever og ansatte ifht energibruk i hverdagen.
Avfall: Mål og restavfall
15000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Avfall: Flere av våre kontormaskiner nærmer seg pensjonsalder og vi vil se hvilke vi kan fase ut i løpet av kommende år. Minimumsbehovet må ivaretas.
Bevisst bruk av papir: Vi fortsetter å ha fokus på redusert papirbruk blant elever og ansatte.
Matbokser: Vi fortsetter å minne om at dette er en enkel måte å redusere avfallsmengden på, både blant elever og ansatte. Muntlige påminnelser i klasserom og på PU-tid kvartalsvis.
Dovettregler:
Vise filmsnutt fra dovett.no til elever og minne om at matavfall og annet søppel ikke skal kastes i toalettene.

Innkjøp:
Vi ønsker å redusere antall små-innkjøp og heller koordinere disse i større innkjøp fra rammeleverandør.