Langnes & Bakkan Blikkenslagerforretning AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Blikkenslager

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Mekanisk verksted, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 nov., 2022
Utløper: 22 nov., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

22% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-10% fra 2020

Kommentarer

Langnes & Bakkan Blikkenslagerforretning Verdal / Steinkjer 77% / 23%
Totalt 16,6 millioner og 13 årsverk.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Fjernvarme totalt 104833 Kwh 70/30 deling ACT/LBB
Strøm bygg Verdal totalt 123936 Kwh 70/30 deling ACT/LBB
Bygg Verdal 2544kvm 70/30 deling ACT/LBB (2758kvm - 214kvm garasje ikke oppvarmet)

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Langnes & Bakkan Blikkenslagerforretning Verdal / Steinkjer 77% / 23%
Totalt 8778,87 liter disel
Totalt 99644 Km

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-4% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Deling ACT / LBB 70/30
Restavfall er 9912 BL næringsavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fokus på kjøp av miljøvennlige materialer
Avfall og ombruk
Utvidet kildesortering, er med på nasjonalt og nordisk miljø prosjekt med fokus på avfallsreduksjon
Energi
Montert SD-anlegg for styring av energiforbruk
Transport
Bytter ut gamle biler til mer energisparende modeller

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Langnes & Bakkan Blikkenslagerforretning AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine
tjenester. Vi har høye miljømessige ambisjoner og har mål om å være ledende innen sortering og gjenvinning av
bygningsavfall
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt
Energi: Tiltak
Etabler rutinemessig oppfølging av energiforbruket månedlig
Vurdere auto stenging av porter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere kjøp av Elbiler
Avfall: Mål og restavfall
1500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Fokus på kildesortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere Co2 utslipp
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Redusere Co2 utslipp