SailOn AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Sail On AS leverer maritime kurs og opplæring i båt, samt arrangement og tjenester til bedrifter og privatpersoner. Kjernevirksomheten er seiling og RIB-opplevelser i Oslofjordområdet. Sail On leier inn 1 seilbåt, og 1 RIB til full disposisjon av Aamli Consulting. Det betyr at Sail On i praksis har drifts og rederansvar for disse båtene, inkludert båtenes kvalitetsstyringssystem, vedlikehold og sikkerhetsutrustning.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Aktivitetsbasert reiseliv , Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 jun., 2022
Utløper: 28 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Antall deltagere er et ca estimat basert på inntektsgrupper og gjennomsnittspris per deltager eller oppdrag.

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Siden vi er nå midt i prosessen med å kartlegge våre leverandører og varer/produkter har vi per dags dato ingen tall å rapportere inn

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Sail On har hjemmekontor, og noe strømforbruk på sine båter. Antall kWh er antatt forbruk av landstrøm til båter, og strøm bruk ved vedlikehold av båter og utstyr, samt andel strøm bruk til hjemmekontor (oppvarming, lyst, elektronikk m.m.).

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

For registrering av drivstofforbruk på bedriftens egne båter (RIB og Seilbåt) brukes registrering under skipsfart

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Avfall er et resultat av hele Sail On sin drift, events, kurs og vedlikehold. Det omfatter ikke avfall produsert av andre som leier våres båter hvor vi ikke har oversikt over avfall som er produsert.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Sail On søker gjennom bevisste valg å redusere belastningen av virksomheten sin på miljøet. I alt fra valg om å reise kollektivt når det er mulig, til å redusere utslipp til og fra oppdrag vil bidra mye. Å få til en bedre miks av lokale oppdrag for mindre transport, og miksen av oppdrag til å ikke bare inkludere RIB-turer-, men også seil arrangementer og events som en grønnere alternativ til RIB.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi søker å bruke produkter som fører til mindre belastning på miljøet. Det betyr at alt fra valg av bunnstoff til type såper vi bruker når vi vasker båtene våres skal vurderes ut fra et miljøhensyn.
Avfall og ombruk
Vi kildesorterer avfall i alle tilfeller når dette er mulig.
Energi
Per dags dato brukes hjemmekontor, og vi har senket temperaturen med 1-2 grader for mindre energiforbruk.
Transport
Vi bruker tog og kollektiv transport når det er mulig. Vi oppmuntrer våres kunder å velge kollektivt når de reiser til våres arrangementer. Vi søker å redusere utslipp i transport av våres båter til og fra oppdrag, og forbruk å drivstoff i våres arrangementer.
Utslipp til luft og vann
Ved å redusere forbruk av drivstoff i transport og i oppdrag av våres båter. Større fokus på å velge seiling som et grønt alternativ når bedrifter ønsker et arrangement for sin avdeling eller firma. Ved å se på utslipp fra båter, spesielt ved vedlikehold, søker vi å redusere miljøgifter som havner i vannet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
DetSail On AS har som mål å være ledende på sikkerhet, miljø og kvalitet innen maritime opplevelser og kurs. Vi skal være en pådriver for å stadig utvikle vår bransje til å bli enda sikrere og mer miljøbevisst. Dette skal vi oppnå gjennom konstruktiv dialog, og deling av egne erfaringer og løsninger. Slik at bransjen i sammen kan jobbe frem «best praksis» i alle ledd.
Det skal være godt, trygt og forutsigbart å jobbe for eller være underleverandør for Sail On AS. Fokus på profesjonalitet, kvalitet, best praksis og gode rutiner skal gjennomsyre alt vi gjør. Her skal det være rom for å utvikle seg, bli tatt seriøst, og mulighet for å lufte tanker, ideer og frustrasjoner.
Hos Sail On skal alle føle seg sett, og bli tatt på alvor. Her skal man lære og utvikle seg, få mestringsfølelse og sitte igjen med en god opplevelse. Dette skal gjelde både om du er kunde hos Sail On, eller jobber for Sail On.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
For 2022 bil vi ha mer fokus på at produkter og tjenester som kjøpes inn har en miljøprofil, og at dette reflekteres i deres HMS KS systemer. Det blir derfor foretatt en undersøkelse i forbindelse med at nye kontrakter til underleverandører blir sendt ut.
Energi: Tiltak
Med økte energikostnader har temperaturen på hjemmekontor blitt senket noe, og håper det gjør at vi får ned forbruk til oppvarming, lys og annet. For å få opp temperaturen fyres det med mer ved.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bedriften trenger en solid bil som kan trekke båthenger, derfor bruker firma en Toyota Hilux. Dessverre bruker denne mer per km enn andre personbiler. Det flys lite allerede, og vi tar tog når det er mulig i stedet for fly eller bil. Vi vil fortsette å gjøre disse tiltakene.
Avfall: Mål og restavfall
30 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Det har ført en økt fokus på mengder avfall, men kanskje mer viktig hvordan vi håndterer farlig avfall, og har en plan for dette i forkant av alle oppdrag og prosjekter.
Utslipp til luft og vann: Mål
RIB - gjennomsnitt forbruk per time skal ned. Vi har et mål om et forbruk på mindre enn 60 liter bensin i timen og lavere enn 2 liter bensin per nautiske mil. Dette måles ved konstant log føring per tur så vi har mulighet til å føre tur, måneds og års rapporter.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
For Sail On er også transport med båter en del av energi/utslipps miksen. Vi ser derfor på måter vi kan få ned forbruket på RIB spesielt gjennom 4 tiltak. 1. Prøve å få mer oppdrag lokalt for å få ned tranport kjøring til og fra oppdrag. 2. Når mulig og hensiktsmessig ta RIB på henger og kjøre med bil for å få ned kostnader og utslipp for transport til og fra oppdrag. 3. Måle utslipp. Når i oppdrag planlegge turene på en slik måte at forbruk per time er under 60 liter i timen. Dette skal det måles på i 2022 ved å føre opp antall timer motorene går, og totalt forbruk per oppdrag og totalt for hele året. Det skal også måles på forbruk per nautiske mil totalt for hele året, men spesielt for transport etapper til og fra oppdrag.

De største utslippene til vann skjer når vi vasker båtene våres i havn med såpe. Det innføres derfor en policy på at vi i slike tilfeller når mulig skal bruke miljømerkede rengjøringsprodukter som er mest mulig organisk nedbrytbare i vann og snille for miljøet.