Steam Clean Buskerud AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig, Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 mar., 2021
Utløper: 19 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

50% fra 2020

Energi

Energiforbruk

11% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

12% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-27% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

64812% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-59% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har kjøpt 2 stk elektriske varebiler i 2021.
Avfall og ombruk
Vi har enda flere avfallsfraksjoner enn tidligere. Vi har ikke nådd målet vårt dessverre med 25000 kg rest, så vi har ennå en lang vei å gå når det gjelder sortering.
Energi
Vi har hatt ett noe høyre energiforbruk i 2021.
Transport
Vi har byttet ut 2 dieselbiler med 2 elektriske biler og vil redusere drivstoffbruken her. Dette kan samtidig føre til ett noe høyrere strømforbruk, siden vi har ladetilkobling ved vårt kontor. Vi fortsetter å jobbe mot ett mål på 0,8 l drivstoff per mil
Utslipp til luft og vann
Vi samkjører bedre og kjører to og to sammen der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vårt mål er at bedriften skal ha ett trivelig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
Ledelsen og ansatte skal ta vare på bedriftens eiendeler og materiell og forebygge belastning av ytre miljø.
Målene skal nås gjennom systematisk HMSD-arbeid. Dette arbeidet skal også forbedre driftssikkerhet og lønnsomhet.
For å oppnå og vedlikeholde et slikt arbeidsmiljø, fokuseres det blant annet på følgende
-Kursing
-Sikkerhet
-Vedlikehold av verktøy/arbeidsutstyr og sørge for at alle har godkjent og nødvendig utstyr/verneutstyr
-Miljø(indre og ytre)
-Bedriftshelsetjeneste (vaksinering, helseundersøkelser, kurs)
-Sykefravær(forebygge og redusere)
-Mobbing og trakassering (forebygge og redusere)
-Sosiale tilbud
-Tett dialog med de ansatte på arbeidsutførelse, kvalitet og tidsbruk
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi etterspør miljøvennlige produkter fra våre leverandører. I nye avtaler som vi inngår har vi ett større fokus på miljø. Vi tenker både kvalitet og varighet og hvordan produktet er produsert og fraktet og hvordan det vedlikeholdes. i 2022 bytter vi abonnement på telefoner og går inn på avtale med Release. Her leaser vi eller kjøper brukte telefoner.
Energi: Tiltak
Vi skal endre det ene lageret vårt til kaldtlager istedet for varmtlager i 2022. Denne delen av lageret er ca 40 m2.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi fortsetter med at flere kjører i samme bil. Vi prøver å bruke el-bilene så mye som mulig.
Avfall: Mål og restavfall
25000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Vi krever at de ansatte sorterer bedre og vi har lagt til rette for å kaste i flere fraksjoner på vårt lager. Vi ber de også å bruke tiden ute på arbeidsplassen til å sortere, slik at det er letter å kaste avfallet når man er ved avfallsmottak.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi fokuserer mer på gjenbruk av materialer og produkter.
Vi fokuserer på kjemikaliebruk og prøver å bytte ut miljøskadelige produkter med mer miljøvennlige
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bedre planlegging av kjøreturer for å redusere utslipp fra transport.