Billkvam & Fagerhaug AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 okt., 2022
Utløper: 16 okt., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-25% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-11% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kommentarer

Tall er hentet fra bedriftens gps\'er i som er montert i bilene.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

2% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-36% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre innkjøp og materialforbruk
Avfall og ombruk
Vi fortsetter med gode rutiner på avfallshåndtering
Transport
Vi forsøker og å samkjøre når dette er mulig for minst mulig utslipp. Vi er i gang med utskifting av bilparken til Elbiler. 2 stk. foreløpig har vi skiftet ut 2 stk. fossil til elbiler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som miljøpolicy å forurense minst mulig, og ha fokus på kildesortering. HMS målsetninger - sunne og friske medarbeidere som trives på jobb. Hele tiden jobbe for mindre fysisk belastende arbeider ved å ha de rette hjelpemidlene tilgjengelig. og selvfølgelig 0 ulykker på arbeidsplass.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal fortsette å ha fokus på miljømerkede produkter. Presse på leverandører til å bli miljøsertifiserte.
Energi: Tiltak
Det er lite vi får gjort med energibruken i våre lokaler nå.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,54 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ytterligere fossil biler skal fases ut til elbiler.
Avfall: Mål og restavfall
120 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
fortsette fokus på kildesortering