Ingeniør Ivar Pettersen AS, avd Sandefjord

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jul., 2022
Utløper: 01 jul., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-34% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-20% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-14% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-50% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

11% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Nye avtaler inngått av Elnett, inneholder krav til miljø og bærekraft.
Avfall og ombruk
Avfall sorteres på alle lokasjoner, prosjekter og hos grossister.
Energi
Se punkt Annet, kjøp av ren energi fra Mykstufoss kraftverk.
Transport
Utslipp fra bilparken ble kartlagt i 2020, dette videreføres for 2021 basert på kjørelengde i 2021.
Det ligger incentiver til reduksjon av transport av elektromateriell i de nye grossist- og leverandøravtalene.
Utslipp til luft og vann
Strømkjøp av Glitre Energi fra Mykstufoss kraftverk videreføres i 2022.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS-målsettinger for 2022:
Vi har en målsetting om
o maksimalt 5 % sykefravær per år for bedriften
o 0 skader med fravær
o 0 branner og branntilløp
o Avdelingsleder/ledergruppe deltar på minimum en vernerunde årlig (per lokasjon)

Minimum 20 innrapporterte avvik/forbedringer per avdeling
Kjøpe ren strøm fra Mykstufoss kraftverk
Fortsette utskifting til elektriske biler
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Selskapets målsetting er at alle kjøp gjøres fra leverandører som er Miljøfyrtårnsertifisert/ISO-sertifisert/el. tilsvarende.
Ref. Elnett sine krav til grossister og leverandører.
Energi: Tiltak
Lokasjon HK er i et A++ bygg. Målsettingen for 2022 er minimum å være på nivået for 2021. For lokasjon Moss, Sandefjord og Oslo gjelder tilsvarende målsetting, nivå 2021 eller bedre.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,69 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Målsetting om nivået fra 2021 eller bedre, relativt.
Avfall: Mål og restavfall
117,5 kg
Avfall: Mål og kildesortering
56,14 %
Avfall: Tiltak
HK - alle kaster avfall i fellesrom, rest, plast, mat/våtorganisk. Lokasjonene sorterer slik huseiere legger til rette for.
Utslipp til luft og vann: Mål
Målsetting om nivået fra 2021 eller bedre.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsetter vurdering av bytte til elektriske biler.
Annet
• FSE gjennomføres som e-læringskurs i mars-juni avhengig av gjeldene utløpstid på forrige kurs
• Sikkerhetsdag/HMS-dag gjennomføres i løpet av Q2/Q3
• Vernerunde i servicebiler gjennomføres i løpet av året
• Alle håndbøkene ajourføres og oppdateres løpende
• Det oppfordres til forbedringstenking og endringsforslag til alle medarbeidere
• Prosjekthåndboken – har fortsatt størst potensiale for forbedring