Deepinsight AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

We are a young data science company specializing in machine learning, statistics, and artificial intelligence. We believe in meaningful, impactful, and interesting work and our mission is to create a happy place for nerds. Our culture is warm, caring, and with a lot of focus on learning. We are all responsible for ensuring each others' growth and well being. As we primarily specialize in data science and software engineering, we enjoy working cross-functionally and can set ourselves up as a full-fledged product team. Many of us have extensive experience with companies starting or in ongoing digitization processes with our product, technical, organizational, and change management expertise.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 mai, 2021
Utløper: 20 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi signerer dokumenter elektronisk så langt det lar seg gjøre, og printer ellers kun dokumenter ved behov.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi har tatt utgangspunkt i den nyeste energiattesten (04.03.2021) for hele bygget (2286 kvm), hvorav våre 202 kvm utgjør ca. 9% av bygget. Vi har ikke tilgang til egne tall for vårt areal, og har dermed brukt gjennomsnittstall for bygget, altså beregnet at vårt energibruk er lik 9% av total energibruk for bygget.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

35% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2020

Kommentarer

Vi er leietakere og får ikke avfallsstatistikk fra renovatør. I 2021 benyttet vi oss i stor grad av hjemmekontor, og det har dermed vært vanskelig å foreta representative avfallsmålinger/stikkprøver.
Tallene oppgitt er derfor basert på grove estimater.

Vi har tatt utgangspunkt i eksempeltall vi har fått fra vår Miljøfyrtårn-konsulent.
For restavfall, glass, metall, og for papp og papir har vi korrigert eksempeltallene for antall ansatte i vår bedrift, og så halvert tallene på bakgrunn av utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi hadde en årlig gjennomgang av EE-avfall og batterier, og har dermed gode estimater for disse. Estimat for folieplast emballasje er basert på antagelser fra observasjoner på kontoret.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

2% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

2021 var sterkt påvirket av covid-19, både med tanke på begrenset reisevirksomhet og utstrakt bruk av hjemmekontor.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har implementert rutiner for innkjøp, som i hovedsak handler om å redusere unødvendige kjøp, forsøke å fikse heller enn å kjøpe nytt, kjøpe brukt dersom det finnes gode alternativer til å kjøpe nytt, velge etiske og miljøsertifiserte produkter og produsenter.
Avfall og ombruk
* Vi har gjennomført avfalls-/kildesorterings-quiz med miljøvennlige premier.
* Vi har hatt innsamlingsdag for EE-avfall og farlig avfall på kontoret, hvor ansatte ble oppfordret til å ta med avfall hjemmefra i tillegg til at vi tok en opprydning på kontoret, og gikk over regler for avfallshåndtering og informerte om hvor man kan levere slikt avfall.
* Vi bruker kun e-signering så langt det er mulig.
* Handlenett brukes alltid av innkjøpsansvarlig.
Energi
Vi gjennomgikk et tiltak vi kaller Clean out your computer-day, som handler om å gjennomgå og slette unødige filer, bilder, apper, eposter m.m. fra laptops med videre, for å spare energi til lagring. Full redegjøring for tiltaket finnes i eget dokument som er sendt inn til Miljøfyrtårns idébank. Etter å ha testet tiltaket i 2021 har vi funnet ut at det kan være veldig tidkrevende i forhold til resultater, men at det kan være verdt å gjennomføre dersom man fokuserer på ting som tar opp mye plass (f.eks. bruker sorteringsfunksjon i eposttjeneste til å finne eposter over en viss størrelse).
Transport
* Vi har økt tilrettelegging for hjemmekontor.
* Vi oppfordrer alle i selskapet til å benytte seg av kollektivtransport, gå eller sykle til jobb, fremfor å
bruke personbil. Der personbil er det beste alternativet, oppfordrer vi til samkjøring der det er mulig.
* Ved lengre reiser vurderer vi om reisen er nødvendig, og vi har oppgradert utstyr for bedre gjennomføring av online-møter.
Annet
Vi har blitt med i Flaskefond, som innebærer at bedriftens pantegods doneres som støtte til norske oppstartsbedrifter og gründere som jobber med FNs Bærekraftsmål.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår bedrift ønsker å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, der alle blir sett og tatt godt vare på, og hvor utvikling og
læring står i fokus. Vi anerkjenner vår rolle i samfunnet og vår påvirkning på ytre miljø, og ønsker å bidra i positiv
retning ved å ha fokus på ytre miljø i alle aspekter ved vår drift. Vi ønsker å bruke vår tekniske kompetanse for å gjøre
verden bedre.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsansvarlig vil velge miljømerkede produkter der det finnes, når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader
også kan tilfredsstilles. Regnskogfondets guide for å unngå tropisk tømmer vil brukes som veileder dersom trematerialer skal kjøpes inn. Som hovedregel vil vi undersøke om et produkt kan repareres, og dersom dette ikke er mulig, vil vi undersøke om vi kan erstatte produktet ved å kjøpe tilsvarende produkt på bruktmarkedet. Dersom vi ser oss nødt til å kjøpe nye produkter, vil vi forsøke å velge etiske forhandlere (gjerne miljøsertifiserte) og vi vil ha fokus på kvalitetsprodukter som varer.
Tiltakene går inn som rutine, og følges ved innkjøp.
Energi: Tiltak
Som leietaker i et større bygg er det vanskelig for oss å sette spesifikke mål for energibruk ettersom vi ikke har mulighet til å separere statistikk for kun vår del av bygget.

Alle i bedriftens skal kjenne til hva som er gode rutiner for energisparing, både med tanke på å slå av lys og utstyr, og i forhold til å opprettholde et godt inneklima med hensyn til oppvarming/lufting m.v.
Transport: Tiltak
Vi oppfordrer alle i selskapet til å benytte seg av kollektivtransport, gå eller sykle til jobb, fremfor å
bruke personbil. Der personbil er det beste alternativet, oppfordrer vi til samkjøring der det er mulig.
Vi ønsker å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig minimum. Vi vil aktivt søke å redusere vår miljøbelastning i forbindelse med jobbreiser. Før vi reiser vurderer vi om reisen er nødvendig, og om videokonferanse kan være et godt alternativ.
Når vi reiser planlegger vi for bruk av kollektivtransport, forsøker å gjennomføre flere oppdrag på samme tur, og for at reisen skal være effektiv arbeidstid. Etter reise vurderer vi om reisen kunne vært lagt opp mer effektivt.
Avfall: Mål og restavfall
50 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
I 2022 skal vi fortsette fokus på opplæring og rutiner for avfallshåndtering og -redusering.
* Vi vil gjennomføre årlig avfall-/kildesortering-/matsvinn-quiz med miljøvennlige premier.
* Vi vil invitere til innsamlingsdag for EE-avfall og farlig avfall på kontoret, hvor ansatte blir oppfordret til å ta med avfall hjemmefra i tillegg til at vi tar en opprydning på kontoret, og går over regler for avfallshåndtering og informerer om hvor man kan levere slikt avfall.
* Vi ønsker å avholde en plastryddedag via Hold Norge Rent.
* Vi fortsetter rutiner fra 2020 om å bruke e-signering så langt det er mulig, og alltid bruke handlenett ved innkjøp.