Vera Tank AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier. Vi er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø- og luftfart. Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år. Vi legger stor vekt på nyskapning og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk. Selskapet holder til på Nordre Fokserød 13B i Sandefjord.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 25 okt., 2022
Utløper: 25 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-25% fra 2020

Kommentarer

Redusert antall ansatte fra slutten av mai 2021 pga organisatorisk endring i Vera Tank AS ifm salg til Construction Equipment group. Havbruk/Kjemi skilt ut i eget selskap med 4 ansatte; ArcticFlow AS.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Redusert antall brosjyrer og blitt mer digital i løpet av de siste årene.

Energi

Energiforbruk

8% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2020

Kommentarer

Estimat forbruk av byggherre.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-54% fra 2020

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Pga bytte av datasystem mangler vi tilgang til rapportering av reiser. Flyreiser er estimert for 2021. Pga utstrakt bruk av hjemmekontor under pandemien er også kjøring/sykling til-fra jobb estimert.
Redusert fra 2 til 1 firmabil i 2021.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Noe mindre avfall enn normalt pga bruk av hjemmekontor. Estimert antall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-35% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Som foregående år er 2021 preget av mye hjemmekontor og mindre reising.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen tiltak.
Avfall og ombruk
Avfallshåndtering gjøres av huseier. Vi prøver å påvirke i den grad vi kan og har fokus på å kildesortere som det ligger til rette for per i dag. I våre lokaler har vi restavfall, papiravfall, el-avfall og batterier.
Energi
Lyset skrus på og slukkes automatisk i kontorlokaler. Alle skrur av PC\'er etter endt arbeidsdag.
Transport
Pga mindre flyreiser under covid19 er det mer utstrakt bruk av bil til tjenestereiser.
Utslipp til luft og vann
Ingen anmerkning.
Annet
Ingen anmerkning.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Opprettholde godt arbeidsmiljø og holdninger.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å fremme miljøvennlig profil og påvirke leverandører som ikke er sertifisert.
Energi: Tiltak
Ingen tiltak.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
3520 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,88 liter pr.mil
Transport: Tiltak
1 firmabil i 2022. Ingen nye tiltak.
Avfall: Mål og restavfall
20 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Opprettholde rutiner for sortering. Ingen nye tiltak. Økt ift foregående år pga mindre bruk av hjemmekontor.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant.
Annet
Ingen anmerkning.