Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Holmenkollen dagsenter og boliger drifter tilbud for barn og voksne med utviklingshemninger. Per dags dato har vi tre dagsenteravdelinger og tre døgnboliger i drift (en avlastning for barn, en barnebolig og en bolig for voksne). Det første dagsenteret ble startet allerede i 1965 og den første boligen ble etablert i 1998. Holmenkollen dagsenter og boliger skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte tilbud bidra til at mennesker med utviklingshemming får bedret sin livskvalitet. Vårt mål er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å få utviklet sine ressurser og dekket sine behov. Derfor har vi konkrete målsettinger for alle avdelinger og individuelle målsettinger for alle brukere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bofellesskap innen omsorg, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 jun., 2022
Utløper: 20 jun., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2020

Antall plasser

1% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2020

Kommentarer

En utvidelse i Aslakveien gjør at oppvarmet areal har økt med 150m2. Hele det nye vannbårende varmeanlegget i Setra vei 16 var i full drift i 2021 og har gitt en effektivisering på ytterligere 90000 kwh i 2021.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kommentarer

Det har vært en økning i bruken av bilparken i stiftelsen. Mye av grunnen er nok coronapandemien som har gjort at turer med kollektivtransport har vært svært begrenset. Bilparken har også blitt litt større som har gjort at tilgjengeligheten på bil har blitt større. Litt over 10000 av disse kilometerne er gjort i elbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Ingen store endringer i mengden avfall kastet i stiftelsen og resirkuleringsgraden er vel tilnærmet lik det den var i fjor. Det er viktig å påpeke at dette kun er cirkatall da det ikke er mulig for oss å veie alt avfallet vårt.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fortsatt å ha fokus på økologiske og miljøvennlige produkter der det er mulig. Benytter finn.no ved kjøp og salg av ting og inventar.
Avfall og ombruk
Fokus for året har vært å kildesortere så mye av avfallet vårt som mulig, samt forsøkt å gi bort/selge brukte ting/inventar på finn.no.
Energi
I 2021 installerte vi nytt radiator system i deler av gammel bygningmasse i Setra vei 16. I tillegg installerte vi vannbåren gulvvarme i samme del. Dette er en del av Setra vei 16 som for noen år siden ble oppvarmet av oljefyr som etter overgang til varmepumpe og vannbåren varme ikke var dimensjonert for et lavtemperaturanlegg. Derfor ble det anlagt nytt radiatorsystem med nytt rørstrekk som gjør at vi kan holde temperaturen jevn gjennom året og energiforbruket så lavt som mulig.
Transport
Sommeren 2021 gikk vi til innkjøp av ny elbil i stiftelsen.
Utslipp til luft og vann
Innkjøp av elbil har redusert vårt utslipp til luft noe.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse, ansatte og brukere skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Konkrete mål for HMS og ytre miljø i 2021:

1.. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 5 %.
• Tiltak: Lage og lagre avtaler elektronisk
• Tiltak: Fortsette digitalisering av organisasjonen da spesielt overgang til skybaserte løsninger.
• Tiltak: Be alle leverandører og kunder bruke elektroniske løsninger til faktura og avtaler.

2. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 5 %
• Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.
• Under innkjøp av matvarer til boligene vil økologiske varer og miljømerkede produkter foretrekkes

3. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
• Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.

4. Vi skal fortsette sortering av avfall på arbeidsplassen. Ha fokus på å få ned restavfallsmengden og øke kildesorteringsgraden.
5. Opprettholde bruken av Teams og webkameraløsninger slik at møter kan avholdes på tvers av avdelinger uten unødvendig reise. Ha fokus på turer i lokalområdet.
6. Bytte ut fossildrevet bil med elbil.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å ha fokus på innkjøp av økologiske og miljøvennlige produkter der det er mulig.
Energi: Mål
8200 kWh per plass
Energi: Tiltak
Optimalisere temperaturstyringen av vannbårent anlegg, samt se om ventilasjonssystemet kan justeres/utbedres og dermed gjøres mer energieffektivt.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
En av våre fossildrevne biler er klare for utskiftning og vi ønsker å investere i en ny elbil.

Alle møter som kan avholdes i digitale kanaler skal gjennomføres det-

Så snart coronapandemien er på hell vil kollektivtransport igjen benyttes ved tur med tjenestemottakere
Avfall: Mål og restavfall
28000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
22 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å ha fokus på å resirkulere og gjenbruke/selge/gi bort utstyr. Samt kjøpe brukt der det er mulig.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere klimagassutslipp ved å bytte fossildrevet bil med elbil.