Matråd AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Salg av analyser for vann, næringsmidler og avløp. Konsulentvirksomhet innen kvalitetssikring, HACCP og resultattolkning. Vi er ISO 17025-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Laboratorier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 des., 2020
Utløper: 14 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-6% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Siste kvartal: 3 årsverk

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-16% fra 2020

Kommentarer

Fokus på mindre papirforbruk fortsetter.

Energi

Energiforbruk

76% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

76% fra 2020

Kommentarer

Betydelig økning pga. annen fordelingsnøkkel på felleskostnader

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

50% fra 2020

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

51% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-6% fra 2020

Kommentarer

Plastavfall har gått ned da plastflasker ikke lengre kan sorteres som plast men som restavfall

Vannforbruk

Vannforbruk

52% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-11% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
De fleste av våre største leverandører har miljøsertifisering i en eller annen form. Noen er kun medlem i Grønt punkt og vi vil påvirke disse til å sertifisere seg, eller vi ser oss om etter andre leverandører.
Avfall og ombruk
Avfallsmengden er stabil. Det ble ila. året byttet avfall selskap og vi kan ikke lengre sortere plastflasker som plastavfall og dette medfører økt volum restavfall men ikke så stor økning i kg.
Vi har et ønsker om å sortere matavfall, dette vil få ned restavfallmengden betydelig.
Energi
Energimengden er betydelig økt pga. endret fordelingsnøkkel på fellesareal. Eget energiforbruk er stabilt.
Transport
Det er kun tatt inn transport i arbeid dvs. til/fra kunde. Ikke til/fra arbeidssted.
Det har pga. Covid 19 vært liten reiseaktivitet og den aktiviteten som har vært er hovedsaklig med tog.
Vannforbruk
Betydelig økning fra forrige år. Dette kommer av endret fordelingsnøkkel på fellesforbruk. Dette er ikke realistisk og skal vurderes på nytt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Matråd skal fortløpende utvikle og ivareta et trygt arbeidsmiljø med fokus på helse, miljø og sikkerhet
Energi: Tiltak
Innkjøp av nye inkubatorskap fører til lavere energiforbruk
Produksjonsplanlegging og analyseplanlegging skal minske energiforbruket
Avfall: Mål og restavfall
1100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
25 %
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette som før med å produsere minst mulig farlig avfall og avfallsdeklarere og levere til FIAS