Miljø Service AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 sep., 2022
Utløper: 01 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-15% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

8% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-48% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Med unntak av plast som hentes direkte hos oss i alle fraksjoner så er de andre dataene hentet på følgende måte. Som leietaker i SIVA Herøya Næringspark har vi fått de totale mengder avfall hentet på vår felles adresse. Avfall er delt mellom leietakere basert på % andel leid areal av det totale arealet i næringsparken.
Det vil si at en storbruker av restavfall vil trekke opp snittet til oss andre og således påvirke sorteringsgraden

Vannforbruk

Vannforbruk

-15% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

22% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
På innkjøpssiden gjør vi mye av det samme som tidligere. Vi har våre faste leverandører og velger produkter basert på et riktig forhold mellom pris, miljø og kvalitet.
Avfall og ombruk
Stadig flere av våre kunder ser nytten av kildesortering. For å presse flere til å bruke mindre plast har vi nå valgt å ta betalt for alle plastsekker vi benytter for å fjerne kundens avfall.
Energi
Vi har gjort en stor endringer på energi. Vi har kuttet ut drift av eget vaskeri. Vannmengde, strømbruk og avløp bør bli kraftig redusert som resultat av dette. Vaskeriet vi nå benytter, GREP Grenland AS, er stort og moderne å bør være et godt bidrag for reduksjon av vårt miljøavtrykk.
Transport
Vi fortsetter trenden med å erstatte gamle firmabiler med nye elbiler. 50% av bilparken er nå elektrisk. Vi skal kun kjøpe nye elektriske så lenge de kan løse våre behov.
Utslipp til luft og vann
Som nevnt tidligere er utslipp til vann redusert stort etter at vi stengte vårt eget vaskeri

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
BEDRIFTENS POLITIKK / GRUNNHOLDNING
POLITIKK
Alle ansatte skal ha et arbeidsmiljø som er psykososialt trygt og de skal ha et arbeidsmiljø hvor alle er trygge og sikre.
BEDRIFTENS MÅLSETTING
Målsetting: Bedriften skal ha et IK-system som er i tråd med vår politikk og myndighetenes krav samt lover og forskrifter.
Det er satt opp 4 delmål.

Delmål 1:
Vi skal ikke ha arbeidsulykker eller hendelser som medfører personskade av noe slag.
Delmål 2:
Videreutvikle og satse på opplæring/oppfølging innen HMS, faglig kompetanse og service.
All opplæring planlagt for 2022 skal gjennomføres.
Delmål 3:
Vi skal ha innrapportert 10 tilløpsmeldinger med det for øye å unngå skader.
Delmål 4:
Gjennomføre mål og tiltak satt i Miljøfyrtårn rapport
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi ønsker at 80% av våre produkter skal være miljøsertifiserte. Tiltaket er å utfordre produsentene ytterlige på utvalg av sertifiserte produkter. Spesielt på hoved- og spesialrengjøring.
Vi ønsker at plastbruken skal reduseres. Forbruket er på våre kunders vegne, men vi må da fortsette å utfordre på bruk av miljøstasjoner og fjerne individuelle avfallsbøtter per arbeidsplass.
Energi: Tiltak
Tiltaket er fjerning av gammel tørketrommel samt moppevasker med tilhørende varmtvannstank. Vi ser effekten av dette i 2022
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere elektriske biler
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Finne et bedre system for å dokumentere den sorteringen som faktisk skjer. For det er den største utfordringen. Hvordan måle uten å organisere seg i inn kostnadsøkning