Volo AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 mar., 2020
Utløper: 05 mar., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

32% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-20% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi leide ikke kontorer i 2021 grunnet COVID 19 og barselpermisjon. Hjemmekontor hele året.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ingen firmabil. Bruker privatbil (mest elbil) og samkjører ved felles møter i byen. Vi prøver også å ha digitale møter når det lar seg gjøre.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Hjemmekontor hele 2021.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-82% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
* Sjekker miljøsertifisering før innkjøp av nye varer
* Gjenbruk av utstyr for å ha på hjemmekontor
* Flere digitale sertifiseringer, derav mindre utskrift og utstyr - det meste sendt digitalt
* Kjøpte brukte kontorstoler med Lindbak med tanke på innflytting i nye lokaler i 2022
* Gjennomgang av utstyr og møbler som var oppbevart på lager før vi avgjorde hva som ble nødvendig å kjøpe inn til nytt lokale
Avfall og ombruk
Hjemmekontor hele 2021. Mer bevisst på avfallshåndtering enn tidligere.
* Bedre utnyttelse av Sharepoint, for å unngå unødvendig utskrift og e-poster
* Forbedret rutine med å tenke over før man skriver ut på papir - kun det mest nødvendige
* Standardinnstilling på printer hjemmekontor - dobbeltsidig utskrift og sort/hvitt
Energi
Hjemmekontor hele 2021.
Transport
* Bruk av elbil da det lot seg gjøre
* Samkjøring til møter da det lot seg gjøre
* Generelt mindre reisevirksomhet
* La opp til flere digitale enn fysiske sertifiseringer
* Benyttet digitale teamsmøter og webinar i mye større grad
* Ved valg av nytt kontorlokale for 2022 - fokus på kort reisevei og mulighet for sykkel- og kollektivtransport
Annet
* Vi nevner alltid at vi er Miljøfyrtårnsertifisert i møter med nye kunder, og tar dette med i presentasjoner.
* Vi har alltid med informasjon om våre utvalgte bærekraftsmål i presentasjoner osv.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Volo AS har som i 2020 fortsatt mål om å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Vi følger FNs bærekraftsmål med valg av følgende hovedområder: god utdanning, god helse, mindre ulikhet, samarbeid for å nå målene, anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Dette gjøres gjennom:
* å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten til Volo AS
* å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
* å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
* å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
* å ha en Miljøfyrtårn-sertifisering som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten. Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Volo AS

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet i 2022:
1. Vi skal opprettholde et lavt sykefravær
2. Vi skal fortsette med å redusere og effektivisere reisevirksomheten
3. Vi skal fortsette med å optimalisere vår heldigitale sertifisering for å unngå unødvendig material, reisevirksomhet, avfall og forbruk
5. Vi skal fortsette jobben med å redusere dem totale anfallsmengden
6. Vi skal velge miljømerkede produkter og leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* Være bevisste våre innkjøp, redusere unødvendig innkjøp.
* Krav om miljøsertifisering skal fortsatt være et kvalitetskrav ved neste innkjøp.
Energi: Tiltak
* Skru ned varmen på kontorene når vi ikke er til stede over tid
* Volo er leietager, men vi vil påvirke gårdeier til ulike energifremmende tiltak
* Sette av tid til digital ryddedag i mapper og e-post
* Rutine for bruk av utvendig solskjerming
Transport: Tiltak
* Benytte elbil til kundebesøk i Trondheim, så langt det er mulig.
* Samkjøre til jobb når det lar seg gjøre
* Oppfordre ansatte til å sykle til arbeidssted
* Sørge for en trygg oppbevaring for sykkel på arbeidssted
* God og tidlig planlegging av reiser
Avfall: Tiltak
* Avfallsstasjon på kontorene (avfall og papir), felles avfallsstasjon for plast, papp, pant, batteri på lager
* Påvirke gårdeier til bedre sortering av avfall, og følge opp renholdspersonalet at det overholdes
* Sørge for at felles skriver på nytt lokale har dobbeltsidig utskrift som standard
* Arrangere en egen "plastlunsj" med de ansatte, med rydding av plast i uteområdet rundt arbeidsplassen
* Materiell og intern kommunikasjon digitaliseres enda mer enn vi gjør i dag