Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Eiker og Modum BHT er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi leverer tjenester til ca 400 medlemsbedrifter i Nedre del av Buskerud. Vi jobber i forhold til regelverk fra Arbeidstilsynet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 nov., 2022
Utløper: 01 nov., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2020

Kommentarer

Oppvarmingskilde på hovedkontoret i Hokksund er jordvarme/varmepumpe. Den er inkludert, men ikke spesifisert i husleia.

Transport

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Vi bruker kun ansattes private biler mot kilometergodtgjørelse. Det har vært noe mindre kjøring i 2021 grunnet korona-pandemien, og flere digitale møter.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Kaster avfall i felles kontainer med annen leietaker, så det er vanskelig å finne eksakt mengde på avfallstyper.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi er bevisste på å gjøre mest mulig miljøvennlige innkjøp.
Avfall og ombruk
Vi har svært lite papiravfall etter hvert, da vi i hovedsak bruker digitale løsninger og unngår unødige utskrifter. Vi har hatt fokus på kildesortering på personalmøter. På grunn av Covid-19 har i måttet kjøpe engangsfilter i plast til spirometri, som øker mengden plastavfall.
Transport
Flere møter med kunder blir gjennomført på TEAMS e.l., slik at det blir mindre kjøring. Prøver sa langt som mulig å samkjøre ut til kundene og planlegge aktiviteter slik at vi unngår unødig kjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
• Bedriftshelsetjenesten skal drives på en slik måte at den, ved å skape optimale arbeidsforhold for de ansatte, ivaretar deres helse, miljø og sikkerhet.
• Hovedmålet er å sikre at arbeidet blir utført på en trygg og sikker måte, uten fare for personskader/sykdommer, branner eller skader på ytre miljø.
• Vi vil jobbe systematisk for et godt arbeidsmiljø.
• Vi ønsker å drive bærekraftig med hensyn til klima og miljø
• Vi vil følge krav fra myndighetene.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vurderer alltid behovet før vi kjøper inn nye ting, og prøver å kjøpe inn mest mulig miljøvennlige produkter.
Transport: Tiltak
Fortsette å bruke TEAMS-møter når det er aktuelt. Bruker offentlig transport og kjører sammen når det er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Vi ønsker å anskaffe mer hensiktsmessige beholdere til kildesortering som kan stå sentralt på personalrom og kontorer.