Modino AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er en mobiltelefon distributør som leverer produkter fra mobiltelefonprodusenter som f.eks Apple og Samsung til mobiloperatører, butikk kjeder og forhandlere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 26 sep., 2022
Utløper: 04 nov., 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

23% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

5% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

24% fra 2020

Transport

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

99% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle kriterier og å gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

På grunn av corona har miljøarbeidet for 2021 blitt håndtert via videomøter fra hjemmekontor på grunn av smitteverntiltak.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle kriterier og å gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

På grunn av corona har miljøarbeidet for 2020 blitt håndtert via videomøter fra hjemmekontor på grunn av smitteverntiltak. Det er forbedringer sammenliknet med 2020 og det er vi fornøyd med.

Vi vil fortsette å jobbe for å stadig forbedre oss. Vi har gjort forbedringer sammenliknet med 2019 og det er vi fornøyd med.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Modino streber løpende etter å få redusert sitt papirforbruk i alle sine avdelinger. Alle ansatte har tilgang til dataverktøy for å kunne redusere sitt papirforbruk. For våre kunder og leverandører jobbes det løpende med å få mer over til elektronisk samhandling.
Avfall og ombruk
Avfall som kommer på bakgrunn av våre aktiviteter blir kildesortert.
I løpet av 2021 byttet vi avtalepartner for vårt kildesorterte avfall.
Vi prøver å påvirke leverandører til å redusere sitt papir/plast/emballasje forbruk der vi har mulighet.
Energi
Energiforbruk går kun til nødvendig forbruk og nødvendig oppvarming i vintersesong. Forbruket vil være helt vær avhengig og temperatur ute.
Transport
Transport og reisevirksomhet har vært på ett minimumsnivå på grunn av generell nedstengning gjennom mye av 2021.
Utslipp til luft og vann
Selskapet har ikke utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes ett trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning av det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadig forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeid.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil i alle anskaffelser stille relevante krav til miljøsertifisering eller tilsvarende for våre leverandører.
Vi vil etterstrebe i vårt daglig arbeid og kommunikasjon med våre leverandører søke etter muligheter for å redusere vårt plastforbruk.
Transport: Tiltak
Fortsette å benytte telefon og teams (videomøte) til møter.
Vurdere viktigheten av å møtes fysisk.
Avfall: Mål og restavfall
6000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Løpende jobbe med leverandører for å redusere sitt forbruk av emballasje som øker vårt avfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ingen utslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak.