Iper Direkte AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Iper Direkte AS is situated in Oslo/Norway and specializing in direct marketing, consumer data and business data. We are seven employees, all with extensive experience in data quality work and direct marketing.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt., 2020
Utløper: 31 okt., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

16% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Ingen endring i antall ansatte.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Ingen endringer i forbruk. Hjemmekontor tilnærmet hele året.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi har ikke tilgang til strømmålerdata. Felles for bygget. Deles prosentvis pr areal.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ingen bruk av bil i tjeneste i 2021. Alle som kjører har vært på hjemmekontor. Ikke besøkt en eneste kunde. Kun webmøter.
1 flyreise tur/retur Kristiansund DES 2021.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Hjemmekontor neste hele året = lite avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

191% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Rutine for innkjøp benyttet. Energieffektivitet var ett av kriteriene i valg av nytt materiell.
Innkjøp ellers gjøres ihht etablert innkjøpsrutine.
Avfall og ombruk
Iper har en klar og definert avfallsplan som er forankret i bedriftens daglige drift. Denne har vært i bruk siden vi første gang gikk gjennom sertifiseringsprosess hos Miljøfyrtårn.
Ikke mye avfall i 2021.
Energi
Bedriften leier lokaler i et større næringsbygg med felles strømmålere. Derfor vanskelig å monitorere eget strømforbruk.
Vi har imidlertid etablerte rutiner for strømsparing. Alle lys og datamaskiner slås av på slutten av hver arbeidsdag.
Lite strømbruk i 2021 pga pandemien.
Transport
Pandemien førte til lite reising.
En flytur i des21.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
1. Vi forsøke å holde lavt sykefravær, max 1 %
Tiltak: Vi skal sammen med vår leverandør av helseforsikring vurdere behov for tiltak og individuell tilpasning av arbeidsplasser og evt tilbud og fysikalsk behandling ved behov.

2. Vi skal redusere energibruket med 3% ift 2019 (2020/21 er ikke sammenlignbart med noe...)

3. Vi skal redusere bruken av skrivepapir ytterligere (10%) og redusere papiravfallet med 10 %. (ift 2019)
Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning.


4. Vi skal redusere antallet flyreiser med 10 %. (ift 2019) - beholder målet da 2021 ble unormalt.
Tiltak: Webmøter
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bedriften skal anskaffe kun de varer og tjenester som over tid bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat. Bedriften skal også bidra til å redusere den totale miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes og forbrukes. Vi skal som hovedregel bruke leverandører som er miljøsertifiserte eller hvor produktet er miljømerket.
Energi: Tiltak
Vi har som nevnt mer eller mindre gjort omtrent hva vi kan ut i fra rammebetingelsene våre.
Kan nevnes at gårdeier har installert solcellepaneler på taket.
Transport: Tiltak
I 2022 blir det nok lite flyreiser. Alle fossilbiler er erstattet med elbiler.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Vi har dessverre ikke kildesortering. Benytter imidlertid grønne og blå poser til matavfall og plastavfall som privathusholdninger i Oslo.
Passer på å være nøye på papir og el-avfall. Pant og glass/metall har vi ,men i svært lite volum. Veldig lite i 2021 da det ikke har vært særlig aktivitet på kontoret.
Dersom det er mulig skal antallet fraksjoner økes i samarbeid med utleier.
Bedriften er også pådriver overfor gårdeier samt Ruter for å redusere avfallsvolum i det ytre rom rundt vår lokasjon. Her er det forbedringspotensiale!
Vi skal fortsette å overholde vår etablerte avfallsplan og evt forbedre denne om mulig.
Utslipp til luft og vann: Mål
ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
ikke relevant