Grønland voksenopplæring

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi kaller oss selv "Mulighetenes skole". Vi bistår Kriminalomsorgen med å gi karriereveiledning og et tilpasset opplæringstilbud til innsatte, løslatte og samfunnsstraffdømte i Oslo. Innsatte i norske fengsler får et opplæringstilbud ut fra sine behov. Elever med rettigheter hjemlet i Opplæringsloven prioriteres. Utenlandske innsatte får tilbud om kurs de kan nyttiggjøre seg i hjemlandet. Våre avdelinger: Oslo fengsel, Bredtveit fengsel, G26 - oppfølgingsklassen, Tyrili og narkotikaprogram med domstolskontroll

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 mar., 2022
Utløper: 31 mar., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2020

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Data er hentet fra våre innkjøp av papir dette året.

Energi

Energiforbruk

-1% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2020

Kommentarer

Tallene vi har mottatt fra utleier er stort sett like som de tall vi fikk sist. Lokalene har vært oppvarmet selv om skolen har vært nede i perioder.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

366% fra 2020

Kommentarer

Vi har beregnet 1 restavfalls søppelkasse pr. dag når skolen er åpen 190 dager i året.
Beregningene er baser på tilbakemeldinger fra de som daglig tømmer kassene

Vannforbruk

Vannforbruk

90% fra 2020

Kommentar

Vannforbruket er beregnet ut fra opplysninger fra leietaker.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-12% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Skolen følger oslo kommune sine innkjøpsavtaler om vi er pålagt.
Miljømessige hensyn er ivaretatt i innkjøpsavtalene.
Avfall og ombruk
Skolen viderefører arbeide med å få en avfallsavtale med gårdeier.
Pt. har ikke gårdeier kildesortering, men skolen kildesorterer etter retningslinjer vi har laget basert på miljøfyrtårnsertifiseringen.
Energi
Skolen bruker strøm som oppvarmingskilde, Skolen har lyssensorer i alle rom og termostater på ovner i hele bygget.
Transport
Skolen baserer reise til arbeid på kollektivtransport, sykling og gange.
Skolen har ikke noen biler til disp.
Utslipp til luft og vann
Skolen forurenser ikke det ytre miljø
Vannforbruk
Vannforbruket er begrenset til toaletter 1 stk. kjøkkenarmatur og en oppvaskmaskin

Handlingsplan

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen bruker innkjøpsavtaler som er utarbeidet i Oslo kommune
Energi: Tiltak
Skolen har gjort alle tiltak med sensorer og termostater samt regulert ned temperatur i rommene
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Alle sykler , går eller tar kollektivtrafikk
Avfall: Mål og restavfall
300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
15 %
Avfall: Tiltak
Aktivt bruk av angitte tiltak i fra resertifiseringen
Utslipp til luft og vann: Mål
Alle skal sykle eller gå minst en dag til jobb.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Lage forslag til nye tiltak på HMS dagen i høst