Miles Stavanger AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Miles er et IT-selskap som tilbyr prosjekt leveranser, konsulenttjenester, forretningsrådgivning og UX.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 jul., 2022
Utløper: 02 jul., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2020

Kommentarer

Dataen er hentet fra Simployer som er systemet Miles bruker for å følge opp den enkelte ansatt mtp HR, timeføring etc.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Leverandører kartlagt i miljø kartleggingen.

Energi

Energiforbruk

39% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2020

Kommentarer

Vi har utvidet lokalene våre og har derfor fått en økning i forbruket.

Transport

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-28% fra 2020

Kommentarer

Flyreiser er gjort i forbindelse med konferanser, møter/kundemøter der oppmøte har vært nødvendi.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Gått ut i fra gjennomsnitt samt at det er lite endringer fra året før.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

8% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har gjort noen innkjøp i forbindelse med utvidelse av lokalene. Eller har det vært minimalt av innkjøp pga pandemien og hjemmekontor.
Avfall og ombruk
Vi har hatt lite innkjøp, forbruk og avfall sammenlignet med normale driftsår og har ikke sett behov for å vurdere særskilte tiltak rundt dette.
Energi
Vi har opprettholdt tilnærmet normal temperatur på kontoret gjennom året, for å ha en fleksibel situasjon dersom ansatte kunne eller måtte benytte kontorene. Energiforbruket har dermed vært ca. som i et normalt driftsår.
Transport
Data for flyreiser hentet ut fra vårt utleggs system Sonya, som beregner CO2 utslipp ut i fra antall reiser. Den ansatte har selv mulighet til å se sitt klima avtrykk i Sonya appen. Informasjon om transport og km-godtgjørelse er hentet fra samme sted.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
* Vi skal redusere sykefraværet med 0,5%
* Vi skal ha økt fokus på trivsel og samlende aktiviteter som f.eks fredagslunsj. Tidligere hadde vi felleslunsj 1 gang i mnd, nå har vi hver fredag.
* Vi skal ha tettere samarbeid mellom verneombud, HMS-ansvarlig og daglig tjener.
* Vi skal gjennomføre resterende planer for kontoret, slik at alle arbeidsstasjoner er fullverdige og alle soner kan tas i bruk.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* Vi skal fortsatt velge sertifiserte leverandører.
* Vi handler lokalt hver gang dette lar seg gjøre.
Energi: Tiltak
* Vurdere andre rutiner for slukking av lys og nedjustering av panelovner i helgene.
Transport: Tiltak
Ingen spesielle tiltak
Avfall: Mål og restavfall
60 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Kildesorterings instruks skal være godt synlig ved døren ut til avfallsdunker og også på infoskjerm.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant