Tapet & MalerCompaniet AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Tapet & MalerCompaniet AS ble etablert i 2006 av ekteparet Bäckius. Virksomheten har i dag rundt 20 ansatte og leverer inn - og utvendig malerarbeid, tapetsering, sprøyting, sandsparkling, gulvlegging m.m. - både for nybygg og mindre renoveringer. Kontoradressen er Hågasletta 2, 3236 Sandefjord og det er virksomheten med utgangspunkt i denne adressen som skal Miljøfyrtårn sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 feb., 2022
Utløper: 28 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-8% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2020

Kommentarer

Total areal bygg: 1250m2
Strømmåler 1: 121 959kWh (målepunkt id. 7359992900554665)
Strømmåler 2: 28 044kWh(målepunkt id 7359992900561984)
Uendret bruksflate for kontor og lager, 180m2

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

172% fra 2020

Kommentarer

Total restavfall i lukket container fra Norsk Gjenvinning: 3.310kg
Restavfall fra utenforstående (VIP-senteret): 1.300kg årlig
Resterende avfall kildesorteres på byggeplasser.
PVC = resirkulert gulvbelegg i hht avtale med Tarkett Norge AS.

Minket mengder restavfall i 2021 fra 2020 (1.500kg) skyldes mest sannsynlig bedre kildesorteringsmuligheter direkte på byggeplasser.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-11% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
95 % av innkjøpene er i dag svanemerket.
Innkjøpsveileder er tilpasset.
Instruks for utskrift / kopiering er utarbeidet.
Avfall og ombruk
Plast og papp komprimeres i egne maskiner og returneres til resirkulering.
Ytterligere minket innkjøp / lav lagernivå holder mengden restavfall lavere enn tidligere år.
Container for restavfall holdes lukket hvilket forhindrer utenforstående brukere.
Gulvbelegg sorteres i egen beholder og sendes leverandøren i retur for resirkulering.
Energi
Kontor og lager leies inkludert oppvarming.
Bygget varmes opp elektrisk.
Ny varmtvannstank ble installert i slutten av 2017.
Samtlige vinduer på bygget ble skiftet ut medio 2017/2018.
Ny ståldør ble installert 2018 mellom kaldt lager og våre lokaler hvilket minket varmeutslippet betraktelig.
Transport
Tiltak for mest mulig samkjøring utøves.
Bruk av tjenestebil privat er fortsatt lav grunnet policy / husavtale om egenandel ved kjøring.
Utslipp til luft og vann
Forvarmer på tjenestebil brukes.
Minimering av tomgangskjøring praktiseres.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ansvar for HMS-arbeidet ligger hos daglig leder, Fredrik Bäckius og miljøansvarlig Susanne Bäckius.
Bedriften har et HMS-styringssystem via bedriftens bedriftshelsetjeneste Avonova Assist.
HMS-systemet har flere nye goder for de ansatte hvilket vi håper skal øke trivsel og minke sykefravær. Bla. krisetelefon, mulighet for videosamtaler med lege og psykolog samt en app for bedre livskvalitet.
HMS-systemet brukes også for logging av sykefravær, ferie, avspasering etc. hvilket er til stor hjelp for å avduke fravær hvor tilrettelegging hadde vært mulig.
Et godt HMS-arbeid forutsetter at alle ledd i organisasjonen er involvert og bidrar etter beste evne.
Fortsatt samme gode kommunikasjon mellom tillitsvalg og ledelse som eksisterer i dag.
Hyppig oppfølging med revisjoner, registrering av avvik og hendelser samt medarbeidersamtaler.
Målsettingen oppdateres årlig.
Kvalitetsmål:
- Arbeidstakeren skal være trygg og trives på jobb.
- Oppdatert risikobilde til en hver tid.
- Arbeidstakeren skal ikke tvile på sikkerheten rundt arbeidsoppgavene.
- Vi skal ikke ha skader / ulykker som kunne vært unngått.
- Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet.
- Vi skal ikke ha materielle skader.

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen pr. dags dato
Energi: Tiltak
Ingen pr. dags dato
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av nye biler da disse er mer energibesparende.
Innkjøp av el-biler så langt dette lar seg gjøres.
Mest mulig samkjøring.
Forvarmet bil ved lave temperaturer.
Minimering av tomgangskjøring.
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Øke innsatsen for kildesortering gjennom å rekruttere resterende leietakere på bygget.
Innkjøp av varer gjøres hos MAL Proff hvilken i sin tur resirkulerer emballasje.
Belegg kildesorteres i større grad.
Se på mulighet for å få på plass tomt & tørt her på bygget, da dette fungerer bra ute på byggeplassene.
Utslipp til luft og vann: Mål
Forvarmer på bil skal brukes ved lave temperaturer.
Minimering av tomgangskjøring.
Mest mulig samkjøring til og fra arbeidsplassene.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen pr. dags dato.
Annet
Vi har vurdert idéer fra idébanken og vurdere disse videre:
- Fagbrev
- Temperaturmåler (Arbeidsmiljøundersøkelser)
- Arbeidskrav og egenkontroll
- Rolleavklaringer
- Gammelt elektronisk utstyr
- Tonerkassetter