SET Elektro - Buskerud

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SET Elektro AS ble etablert i 1994 og leverer tjenester innen alle elektrofag som elektrisk installasjonsarbeid, belysning for bygg, vei, samt drift/vedlikehold av el.systemer i offentlige bygg, tuneller, veitrafikklys m.m. I tillegg er vi totalleverandør av internkontrolltjenester. Vårt geografiske virkeområde er Østlandsområdet. Vi har kontorer i Vestfold og Telemark og Viken. Alle 3 kontorene er Miljøfyrtårnsertifisert. Herværende sertifikat gjelder for kontoret i Viken ( Drammen og 2 oppmøtekontorer i Moss og Ås) med ca 30 årsverk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 des., 2021
Utløper: 11 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

21% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-14% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

8% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi leverer også for plastavfall men dette er ikke registrert av leverandør

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

18% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Leverandøroversikten er gjennomgått og oppdatert
Det er laget leverandøravtaler med 3 nye leverandører
Avfall og ombruk
Avfallsordningen/ avtalen vurderes årlig
Energi
Det er pusset opp på flere av kontorene og lysarmaturer er byttet til LED der det er pusset opp
Transport
Det er i løpet av 2021 kjøpt inn 4 nye elbiler. Det er lang leveringstid om dagen og vi har 10 elbiler i bestilling hos Autolease
Utslipp til luft og vann
Flere av de ansatte har hatt kurs i økokjøring. Ny avtale med rengjøringsbyrå og alle produkter de bruker er miljøprodukter. Alle nye biler skal fortrinnsvis være elbiler

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Medarbeiderundersøkelse er bestilt hos Avonova og gjennomføres før påske. 1/3 av de ansatte skal inn til helseundersøkelser. Nye biler skal fortrinnsvis være elbiler. Sosiale tiltak starter opp igjen etter pandemien. Det er planlagt sommerfest og julebord, samt lokale arrangementer ved avdelingene.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det gjennomføres årlige samtaler med våre største leverandører
Det lages leverandøravtaler med alle nye leverandører
Fokus på innkjøp av miljøvennlige produkter
Energi: Tiltak
Ved oppussing velges det LED belysning og bevegelsesdetektorer. Varmepumper benyttes som oppvarming av fellesområder og gamle varmeovner byttes ut ved oppussing
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
55000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Nye biler som kjøpes inn er fortrinnsvis elbiler
Avfall: Mål og restavfall
3500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Opplæring internt og større fokus på kildesortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Øke andelen elbiler
Større fokus på bestilling av varer hor leverandører. Samkjøring
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Innkjøp av elbiler
Flere på kurs i økokjøring