Stiftelsen Miljøfyrtårn – Oslo

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert innrapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep., 2019
Utløper: 13 sep., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

41% fra 2020

Kommentarer

Vi har vært opp mot 10 stk på kontoret, men gjennomsnittet er på ca 8,5.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-75% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Her fikk vi et overslag fra huseier (som deler total avfallsmengde med antall kvadratmeter du leier) på. Men dette stemmer overhodet ikke med det faktiske forbruket, som er meget lavt. Vi har brukt litt over 1 stk papirbunke på 500 gram. Dette skyldes både fokus på å unngå å skrive ut ting, men også at vi har vært lite på kontoret grunnet Covid.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi flyttet midt i 2021; fra 10etg hvor vi disponerte 116 m2 til 3 etg hvor vi fra 1. mai disponerte 204m2. Derfor har jeg benyttet meg av median på 160m2 i boksen over. Men det faktiske forbruket har vi fått fra sentralt i LO, hvor de har regnet ut med riktige kvadratmeter per halvår og gitt oss en fordeling i forhold til dette.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Tjenestereiser med taxi

Klimagassutslipp fra flyreiser

56% fra 2020

Ansattes reiser til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-14% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

75% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallet vårt, spesielt restavfallet har økt. Dette både pga flere ansatte, men også fordi det i Covid-perioden er brukt mye emballasje ifm mat fra kantina. Mye av dette kan ikke resirkuleres, da det har vært vanskelig å rengjøre det nok. Tallene på avfallsfraksjoner blir regnet ut fra sentralt hold i bygget. Vi dobbeltsjekker de fraksjonene vi har selv mot veiing med vekt på kontoret. Her er hvordan vi har tenkt: Matavfallet for en uke under måling var litt over to kilo. Vi regner med at vi har vært på kontoret ca 75 dager i 2021, hvorav ca 37 på det nye kontoret. Når vi ganger 7,5 uker med 2 kilo, blir det 15 kilo. Men dette er nok å ta hardt i, da vi var mye færre på kontoret de dagene vi var, så vi velger å bruke tallet som vi fikk av byggeier på 14 kilo for hele året.
Blandet plast målte vi for en uke å være 150 gram. Når vi ganger med antall uker, får vi litt over 2 kilo, så også her velger vi å bruke tallet 2 kilo fra byggeier. For restavfall, inkludert papir fra søppelbøtter på toaletter, veide vi i en uke 1,5 kg. Ganger vi dette med 7,5 uker (tid i nye lokaler) pluss litt mindre i gamle lokaler (1 kg ganger 7,5 uker), får vi 18,7 kilo. Dette avviker mye fra byggherre sitt tall på 218 kilo, og vi bruker derfor vårt eget måletall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

1100% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi flyttet lokaler i 2021. Vi hadde da fokus på å ombruke det vi hadde og kjøpe mest mulig brukt i forhold til det vi trengte ekstra. Vi handlet dette hos en egen leverandør for gjenbruk av kontormøbler. Vi brukte ellers miljøsertifisert maling til veggene.
Innlevering av teknisk utstyr til trygg leverandør.
Egen rutine for innkjøp (fra 2019).
Ved innkjøp av kontormateriell bruker vi miljøsertifisert leverandør Staples, og deres egen miljøkatalog. Ved innkjøp av kaffe ol bruker kjøper vi økologiske eller miljøsertifiserte varer.
Teambuilding og julebord hos Miljøfyrtårnsertifiserte leverandører (teambuilding på Boen gård og mat levert av Tilstede mat og mer) og vi søker Miljøfyrtårnsertifiserte kafeer/restauranter i Oslo når vi spiser eller tar med kunder/samarbeidspartnere.
Julegave til ansatte var hjemmestrikkede ullvotter (lokalt fra Agder)
Ved opplæring av nyansatte informerer vi om våre miljørutiner.
Avfall og ombruk
Ny avfallsinstruks informert om til ansatte og hengt opp på kjøkken. Vi har også hatt en egen gjennomgang av Espen Heggedal når det gjelder hvordan sortere riktig.
Avfall kastes av renholdspersonalet og tas til i felles avfallsrom (men vi veier også eget avfall). Nye avfallsbøtter kjøpt inn for å gjøre sorteringen enklere og er godt merket med hvilken fraksjon som er i hvilken.
Energi
I 10. etg var det dårlig ventilasjon og vi slet mye med at det var kaldt og dårlig luft. Vi brukte derfor mobile små varmovner i tillegg til sentralvarme. For å lufte måtte vi åpne døren til balkong. I de nye lokalene i 3. etg (hvor vi flyttet inn 1 mai) er situasjonen blitt mye bedre, med mer balansert ventilasjon.
Transport
Deltok i kampanjene "jeg kjører grønt" og "sykle til jobben".
Har fremdeles sykkelservice (inntil 2 x 600 kr per ansatt) som egen ordning.
Vi hadde satt oss mål om å påvirke våre leverandører til å bruke minst mulig transport og møte mer digitalt i møter. Dette løste Covid for oss:)
Annet
Kommentarer til virksomehtsspesifikke sjekkpunkter:
-Ingen kriteriesett ble revidert som helhet, men en temarevisjon berørte 10 bransjekriteriesett. Ellers har miljøfaglig utvikling konsentrert seg om revisjon av felleskriteriene som lanseres i 2022. Nye indikatorer og mulighet for egendefinerte indikatorer forbedrer også rapporteringsmuligheten for alle bransjer.
-Kunders opplevde miljøeffekt: 7,5 (i indikatormatrisen heter indikatoren opplevd miljøforbedring)
-Oppnådde førstegangssertifiseringer: 1 308 (opp 2,8 % fra 2020)
- Uvikling totalt antall sertifiserte ved årsslutt 2021: 8 204, 2020: 7339, 2019:

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre.  Vi oppfordrer våre ansatte til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner på begge kontor.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil vurdere egen innkjøpsansvarlig (per i dag er alle som foretar innkjøp selv ansvarlig for å følge innkjøpsrutinen).
Oppdatere innkjøpsrutine etter ny mal, og sende den ut til alle ansatte.
Ved behov for eventuelt nytt materiell eller møblement, skal vi søke å fortsette vane med å kjøpe brukt slik vi har gjort til nå.
Energi: Tiltak
Vi skal bli enda bedre til å huske å skru av alt lyset når vi går for dagen. Bortsett fra det er det ikke så mye vi får påvirket. Selv om vi skal bli så flinke som mulig, tar gårdeier hele forbruket for bygget og deler på alle kvadratmeter. Derfor blir det viktig å også påvirke de andre leietakerne til å bruke minst mulig. Her skal vi forsøke å påvirke gårdeier til å oppfordre de andre og komme med gode tips.
Transport: Tiltak
Fortsette med digitale eksterne møter for å redusere behovet for transport. Fortsette vårt fokus på å bruke kollektiv transport til jobb i kombinasjon med/ eller sykkel.
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Vi skal fokusere på å bruke mindre engangsemballasje ved innkjøp av mat fra kantinen. Vi skal også ta et eget møte med kantinen for å påvirke de til å bruke mindre engangsemballasje nå når Covid perioden er over. De bruker altfor mye og emballerer ting de kunne ha hatt på små tallerkener. Dett kan få stor påvirkning, da det er en stor kantine som brukes av hele bygget.
Walk-and-talk, med søppel plukking er noe vi skal prøve for å hjelpe til å fjerne søppel fra bybildet i Oslo.
Annet
Stadig forbedring av produktet vårt er vår største mulighet til å påvirke miljøet. Miljøfyrtårns hovedmål er å redusere virksomheters miljøbelastning. I 2022 lanseres mange forbedringer i produktet som vil bidra til vårt hovedmål. Nye felleskriterier lanseres, det jobbes med nye bransjekriterier til næringsmiddel og bygg/anlegg for forhåpentligvis lanseres i løpet av året. I tillegg forbedres digitale verktøy som kan bidra til en vesentlig bedre styring av klima- og miljøinnsatsen til sertifiserte virksomheter, herunder styringsverktøy for tiltak, for mål og for statistikk. Det pågår også samtaler med politiske myndigheter og embetsverket for å bedre rammevilkår for sertifiserte virksomheter, blant annet med tanke på å øke bruken av miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det arrangeres kunde- og partnerseminarer for å stimulere til grønn innovasjon og forretningsutvikling.
Forankring: både ansatte og ledelsen bør delta aktivt i å utarbeide handlingsplan.
I Oslo har vi hatt et eget møte hvor vi diskuterte vesentlighet. Det mest vesentlige Miljøfyrtårn kan bidra med er som tidligere nevnt å skape gode og relevante konkrete verktøy for små og mellomstore virksomheter i Norge, og holde fokus på vesentlige miljøaspekter. Det skal vi alle påvirke til. På kontoret vil vi påvirke andre i bygget gjennom å intiere samtaler med kantinen for mindre emballasjebruk, økt fokus på vegetar-alternativer og matkasting. Vi ønsker også å kunne informere eller ha en temadag i kantinen dersom de går med på det. Ellers skal vi påvirke huseier til å håndtere og sortere søppel enda bedre, og å kanskje få til en oppmerksomhetskampanje på bygget rundt hvordan alle kan bidra til å minke søppelmengdene og ha fokus på gjenbruk og ombruk.