Helge Klyve AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Virksomheten er en lokal entreprenør, og vil bli sertifisert ut fra krav 45 Entreprenørforretning.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig, Murmester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 okt., 2022
Utløper: 04 okt., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

92% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2020

Kommentarer

Bedriften har omtrent doblet omsetning fra 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2020

Kommentarer

Energibruket her gjelder kun kontor og lager.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Bedriften er igang med å bytte biler og da i hovedsak til El-biler.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Helge Klyve AS har blant annet gjennomført en rehabilitering av Festiviteten i Larvik. Dette arbeidet har medført mye avfall (omkring 205 tonn), som har blitt sortert med en sorteringsgrad på 89,7%.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

13% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Under prosjekteringsfasen forsøker man å påvirke for å benytte miljøvennlige materialer. Det er blant annet benyttet lavkarbonbetong.
Avfall og ombruk
Med bakgrunn i flere rehabilteringsprosjekter er det levert mye avfall. Totalt er det levert 531213 tonn avfall, og vi har oppnådd en sorteringsgrad på 83.26%
Energi
Det er montert flere ladere for El biler ved kontor/lager.
Transport
Det er innkjøpt flere El biler i løpet av året.
Utslipp til luft og vann
Bedriften har ikke hatt utslipp til luft og vann, bortsett fra transport.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det skal holdes fokus på alle prosjekter for å minimere fare for skader og uhell. Målsetting er 0 skader med fravær. Bidra til at ansatte ikke utsettes for ergonomiske belastninger , ved å benytte tilgjengelig hjelpeutstyr. Det vil dette året være fokus på hørsel og bruk av verneutstyr i den sammenheng. I forbindelse med nye betongprosjekter skal det vurderes å benytte mer lavkarbonbetong.

Helge Klyve AS har satt følgende mål:
1. Sorteringsgrad avfall = 90 %
2. Sykefravær =6%
3. Drivstoff Forbruk =0,70 pr mil
4. Ha en gjennomgang omkring hørselskader med BHT
5. Vurdere mer bruk av lavkarbonbetong
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere mer bruk av lavkarbonbetong.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Mer bruk av El-biler
Avfall: Mål og restavfall
50000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Fokusere på sortering ute på de forskjelllige prosjektene.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Kjøpe inn flere El-biler.