Kristiansand katedralskole Gimle

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kristiansand katedralskole Gimle er Sørlandets eldste og største videregående skole. Vi har omkring 1600 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, salg, service og reiseliv, helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne. Våre kjerneverdier er Kunnskap, Kultur og Glede. Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen. Vi er veldig stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet. Vi har en stor stab med faglig dyktige og samarbeidende ansatte som er opptatt av at elevene skal nå sitt potensiale. Lærerne er faglig oppdaterte og deltar i samarbeid med Universitetet og andre videregående skoler både i Norge og utlandet. Skolen har en stor historisk boksamling og en flott kunstsamling. Blant annet har vi, sammen med UiA, en fantastisk Beat-kunstsamling som er den største i verden utenfor USA. De fleste av disse bildene henger i elevmiljøet og brukes i undervisningen. Som ledd i å skape et godt og inkluderende skolemiljø, har vi også flere aktiviteter for elevene utenom fagene. De kan delta på Jammen (musikk), i skoleavis, Debatten (med dagsaktuelle temaer), Laget (livssynsgrupper) og ulike kreative klubber.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Kantine, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2022
Utløper: 01 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer

1599 elever og 191 ansatte.

Innkjøp

Prosentandel økologiske varer

Kommentarer

Vi hadde 3,2% økologisk varer (målt i kr) i 2021 og vi har et mål på 15% innen 2025 (ved resertifisering).
Innkjøp av leverandører rapporteres sentralt.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Alle våre målere for energi overvåkes av Energymanager. Vår driftsleder følger med på svingninger i energiforbruket.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har ingen egne biler.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Den store mengden betong og tegl skyldes at vi har revet et gammelt garasjebygg. Denne posten vil bli betydelig lavere i 2022.
Vi har også relativt mye EE-avfall dette året fordi vi har hatt en opprydning i lagerrom og har kassert en god del gammelt utstyr.

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Fjernvarmen som vi benytter har langt lavere klimagassutslipp enn det som fremkommer i klimaregnskapet. (Agder energi varme, fjernkontrollen.no).

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
• Vi følger fylkeskommunens innkjøpsreglement og forholder oss til innkjøpsavtalene som er inngått sentralt. Alle leverandører til kantinen vår er miljøfyrtårnsertifisert.
• Restemat/overskuddsmat i kantinen selges rimelig.
• Vi behovsvurderer innkjøpene, og etterspør miljømerkede produkter. Av renholdsprodukter til daglig bruk er ca. 94% miljømerket.
• Alle printere og kopimaskiner er stilt inn med tosidig utskrift for å minimere papirbruk.
• Vi har vanndispensere som er direkte koplet til kommunalt vann i alle tre bygg.
• Det er innført nye papirdispensere som sikrer reduksjon av papirbruk.


Avfall og ombruk
• KKG har etablert en Miljøstasjon med diverse beholdere for avfall. Vi har en komprimator for restavfall, en plastpresse og en papp-presse som er tilgjengelig for alle ansatte.
• Utendørs har vi plassert mange flere avfallsdunker for å forhindre at det blir kastet avfall i naturen.
• Avfallsdunker for kildesortering av papir, restavfall og matavfall er plassert i elevkantine, personalrom og i korridorer i tilknytning til ansattes arbeidsrom. I elevkantinen kan også flasker leveres.
• Kontorer og arbeidsrom har ikke lenger søppeldunker til restavfall, men har beholdt papirdunker fordi HT-elever tømmer dem som en del av hverdagslivstreningen.
• Kantinen har begynt å måle matsvinn. De kaster svært lite mat, og er flinke til å bruke rester i matlagingen.
• Kjemikalier som brukes i laboratoriene blir deklarert sammen med annet farlig avfall og hentet av vår avfallsleverandør. Vi har hatt en stor opprydning og kvittet oss med store mengder eldre kjemikalier.
• Vi foretar substitusjonsvurdering ved innkjøp av kjemikalier.
• Vi har utarbeidet en kildesorteringsinstruks. Renholderne informerer alle vg1-klassene om kildesortering ved oppstart på høsten.
Energi
• Energiforbruket følges kontinuerlig opp av vår driftsleder.
• Ventilasjonsanleggene er ikke eldre enn fra 2009.
• Teknisk utstyr slås av når det blir stående ubrukt i noen minutter.
• Kaffetraktere er koplet til tidsur.
• T8-lys er byttet til led-lys og T5 . Lys styres i hovedsak av bevegelsessensorer.
• Utendørs har vi ledlys som styres av astrour.
• Vi har tidsstyrt ventilasjons- og varmeanlegg nyere enn 2009, og har roterenhde varmevekslere. Det overvåkes av SD-anlegg, har natt- og helgefunksjon og reguleres i ferier.
• Utvendig har vi solavskjerming, film, persienner og de sist installerte vinduene har energiglass.
• Alle rørføringer fra fjernvarme er isolert.
• Innetemperaturen er innstilt på 21,5 grader om dagen, og om natten på 18 grader.
• Securitas lukker vinduer og slår av ev. lys som står på før kl. 22.00 om kvelden.
Transport
• Transport av avfall er sterkt redusert fordi vi har fått komprimatorer til plast-, papp- og restavfall.
• Vi deltar som bedrift i "Sykle til jobben-aksjon", og har sykkelparkering både med og uten tak.
• Vi har etablert 10 ladestasjoner for elbil.
Utslipp til luft og vann
Vi følger kommunens krav til tømming og vedlikehold av fettutskiller. Tømming utføres av Norva24 i juni hvert år. Om fettutskilleren blir full mellom tømminger gil det gå en alarm i kantinen, og det blir bestilt ekstra tømming.
Vannforbruk
Vi har fjernet 70-talls-toaletter. De nyeste toalettene ha to nivåer for spyling, og bruker mindre vann.
Annet
Fra høsten 2020 ble det innført nye læreplaner der bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i flere fag.
I juni 2021 deltok KKG i Statsforvalteren i Agder sin plukkeaksjon mot stillehavsøsters. 21 elever og 6 lærere plukket til sammen 2000 østers ved Rona i Randesund (utløpet av Drangsvann). Disse ble sorter etter størrelse og tilstand og rapportert tilbake til Statsforvalteren. Skolen samarbeidet med Avfall Sør som stilte med egen container til østersene. Fangsten ble kompostert til matjord på Avfall Sør sitt anlegg på Støleheia.
Tidligere har skolen også vært med på å fjerne svartelistede arter i skolens nærområde.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Indre miljø:
• Alle ansatte opplever en god arbeidshverdag med faglige utfordringer og kollegialt samhold
• Arbeidsgiver og ansatte spiller på lag for å nå felles mål
• Ingen opplever mobbing, trakassering eller trusler
• Psykososialt arbeidsmiljø kartlegges årlig ved medarbeiderundersøkelse
• Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig mellom leder og ansatt
• Fylkeskommunen ivaretar prinsipper for et inkluderende arbeidsliv gjennom IA‐avtale med NAV arbeidslivssenter
• Fylkeskommunen har utviklet gode samarbeidsarenaer med AMU‐arbeidsmiljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte
• Samarbeid med bedriftshelsetjenesten sikrer en god oppfølging av ansatte i arbeidssituasjonen

Ytre miljø:
• Ansatte og elever har en trygg hverdag uten fare eller unødvendig risiko. Dette ivaretas av:
• Gode rutiner
• ROS – analyser
• Avvikshåndtering og forbedringsarbeider
• Vest‐Agder fylkeskommune fremstår, med sitt samfunnsansvar, som et eksempel i det grønne skifte og har
gode systemer for å belaste miljøet i minst mulig grad. Fylkeskommunen er sertifisert som Miljøfyrtårn og
setter årlige mål for nye / forbedrede miljøtiltak.

Dette innebærer at
• Avfall kildesorteres gjennom miljøstasjoner på alle driftsenheter. Ansatte og elever skal aktivt bidra til at det
oppstår minst mulig avfall
• Ansatte velger miljøvennlige transportmidler i tjenesten og til/fra arbeidsplassen i tråd med
fylkeskommunens reisereglement
• Vi skal tilrettelegge for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen
• Skolen skal jobbe for at elevene blir miljøbevisste og forstår hva bærekraftig utvikling innebærer
• Alle anskaffelser gjøres i tråd med innkjøpsreglement med de vedtatte miljøkravene som er fastsatt
• Det arbeides kontinuerlig for å redusere energiforbruket i eget bygg
• Alle overordnede planer og strategier gjenspeiler vårt miljøfokus
• Vi er opptatt av å følge retningslinjer for å ivareta elevenes psykososiale miljø ‐ og retningslinjene for våre ansatte.


Innkjøp og materialbruk: Tiltak
• Skolen følger fylkeskommunens innkjøpsreglement og benytter leverandører som fylket har innkjøpsavtale med. Vi har innført en egen rutine for innkjøp av bærekraftig mat til kantina.
• Miljømerkede rengjøringsmidler til daglig bruk skal fortsatt utgjøre minst 94%.
• Vi er pådrivere for at fylkeskommunen skal få avtaler med reduserte priser på økologiske produkter, og vil øke andelen økologiske produkter i kantinen. Vi hadde 3,2% økologisk varer i 2021. Vi har et mål i 2022 på 5 % og 15% innen 2025 (ved resertifisering).

Energi: Tiltak
Vi har fokus på å holde energiforbruket nede. Driftsleder vil overvåke energiforbruket og sørge for å holde innetemperaturen på et akseptabelt nivå.

Transport: Tiltak
• Vi har ingen egne biler.
• Skolen holder på å legge til rette for flere plasser for sykler under tak.
• Vi vil oppfordre elever og ansatte til å reise med kollektivtransport, sykle eller gå til skolen.
• Skolen vil gå til innkjøp av 2 elsykler til bruk for ansatte når de skal på møter etc.

Avfall: Mål og restavfall
28000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
46 %
Mål: Matsvinn i kg per kundebesøk
0,01 Kg
Avfall: Tiltak
• Vi har egen rutine for registrering av matsvinn i kantina.
• Vi kaster lite og er flinke til å bruke rester i matlagingen.
• Elevrådet vil arbeide mer planmessig med tiltak for å sortere søppel.
• Miljøteamet vil informere om kildesortering ved skolestart til høsten.
Annet
Elever ved KKG vil også i år ha plukkeaksjon mot stillehavsøsters. I tillegg vil de fjerne svartelistede planter i skolens nærområde.