AS Terjan

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Leverandør av glide- og tetningsmidler

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jun., 2022
Utløper: 24 jun., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Kontoret varmes opp elektrisk med panelovner.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Kommentarer

Daglig leder kjører elektrisk med bil (hybrid) til og fra jobb.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Valgt mer miljøvennlig i innkjøpene. Stoppet bruk av bobleplast som pakkefyll. Motivert leverandører til å å ta mer miljøbevisste valg.
Avfall og ombruk
Begrenset bruken av papir. Kildesortering av avfallet.
Energi
Nye panelovner ble installert på kontor. Installert nye led-lys på kontoret.
Transport
Større bevisstgjøring på transporten i bedriften.
Utslipp til luft og vann
Gjennom riktig bruk av produktene våre forklart i sikkerhetsdatablad, vil dette holdes til ett minimum.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi ønsker å forbedre bedriften gjennom å:
- Aktivt følge utvikling og være åpen for miljøvennlige løsninger
- Alltid overholde myndighetskrav og krav til bedriften
- Ha ett stort fokus på sikkerhet i bedriftens lokaler
- Forhindre belastning på det ytre miljøet
- Kontinuerlig arbeide med forbedringer
- Forhindre at produktene våre skader brukeren
- Ta vare på bedriftens materiell og lokaler

Konkrete mål
- Vi skal redusere fysiske skader på lager til ett absolutt minimum
- Vi skal redusere sykefraværet
- Vi skal redusere energibruket
- Vi skal redusere bruken av skrivepapir og redusere papp- og papiravfallet
- Vi skal kildesortere avfall
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gjøre vurderinger om nødvendighet før innkjøp. Kjøpe produkter med miljømerkinger så langt det lar seg gjøre.
Energi: Tiltak
Skifte lys på lageret til led-lys. Skru av lyset på lageret når man ikke oppholdes der. Begrense bruken av lagerporten.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Samle leveransene. Kombinere leveranser og kunde/leverandør besøk.
Avfall: Mål og restavfall
250 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Sette opp kildesorteringsstasjon på lageret.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bruke produktene i henhold til korrekt bruk anvist i sikkerhetsdatablader. Sørge for at alle sikkerhetsdatablader er lett tilgjengelig for alle kunder, og deres sluttbrukere.