Entek Sandefjord A/S

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Entek Sandefjord AS ble etablert 10/9-1985 og har over 25 års erfaring innen industriell ventilasjon og inneklima. Vi er en lokal ingeniør- og servicebedrift med ventilasjon og klima for det profesjonelle markedet i Vestfold og omegn som fokusområde. Industriell ventilasjon er vårt spesialfelt, og vi har en høy faglig kompetanse innen blant annet løsemiddel- og brannfarlig industri, laboratorier, støvsystemer og prosessavtrekk i ATEX områder.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 06 jul., 2021
Utløper: 06 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-30% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-11% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-48% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Bedriften har investert 2 stk. Remarkable 2 (digitalt papir) for å få ned forbruket på printer.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2020

Kommentarer

Forbruk av elektritet er knyttet opp mot vær forhold. Vi leier et gammelt bygg, og vil være veldig preget av utetemperatur. Vi har et normalt forbruk. Vi skal utbedre automatikk på ventilasjon og kjøling, slik at vi får en bedre regulering.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Kilometer avleses ved nyttår hvert år. Vi har Circle K abonement som gir oss oversikt over drivstoff forbruk. Vi eier en varebil og leaser en varebil. Begge går på diesel. 2 ansatte kjører privatbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

122% fra 2020

Kommentarer

Vi har gjort tiltak med søppelsortering slik at vi har mye bedre kontroll på ulike typer avfall. Vi har avtale med Norsk gjenvinning.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

13% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Vi ble miljøfyrtårn halvveis i 2021, og har siden dette jobbet bevist med å redusere avfall, samt sortere mest mulig til gjenvinning. Vi har etablert sorteringssystem på kontoret slik at vi unngår unødvendige reiser til gjenvinningstasjon ved at vi kan samle opp og sortere ferdig på kontoret. Dette reduserer restavfallsmengden og reduserer transport til og fra gjenvinningstasjon. I all hovedsak består nå restavfallet vårt av filter, som ikke kan gå til gjenvinning.

Vi har redusert reisevirksomhet, ved at vi benytter mye Teams og har digitale møter. Dette reduserer behovet for transport. Kombinasjon av Teams møter og reduksjon av antall ganger til gjenvinningstasjon, samt god planlegging av våre jobber slik at vi unngår for mye frem og tilbake kjøring, har medført en reduksjon i drivstoffforbruket på ca. 20 %. Vi vil jobbe videre med reduserende tiltak.

Drivstoff forbruket pr. mil er tilnærmet konstant. Årsaken til dette er at vi har samme bilpark i 2021 som i 2020.

I tillegg til bevisthet rundt sortering av avfall og gjenvinning har vi også redusert den totalt avfallsmengden, og spesielt mengde restavfall har gått drastisk ned. Dette henger selvfølgelig også sammen med en reduksjon i omsetning, men selv med korrigering i forhold til omsetning har avfalle blitt vesentlig redusert. Sorteringsgraden har også gått opp fra 31,37% i 2020 til 69,79% i 2021 som vi er tilfredse med. Dette tilsvarer en økning på 122%. Vi vil jobbe videre med å forbedre dette i 2022, men som nevnt er mye av avfallet vårt filter som ender som restavfall.

Vi hadde som mål å redusere energiforbruket pr. kvadratmeter. Ettersom vi leier kontor, er det begrenset hvilke tiltak vi kan sette inn. Vi er veldig avhengig av utetemperatur. Vi har varmepumpe som bidrar til å redusere stømforbruk til oppvarming, og har montert EC vifter til ventilasjonsanlegg. Vi håper vi får se resultater av dette i 2022.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp av digital notatblokk - Remarkable 2 for å redusere papirforbruket.
Avfall og ombruk
Etablert lokal avfallshåndtering med containere for å spare hyppige kjøreturer til mottakstasjonen.
Energi
Byttet til EC vifter som gir lavere energiforbruk (bedre virkningsgrad) på ventilasjonsanlegg.
Transport
Hyppigere bruk av Teams i møtevirksomhet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Jobbe aktivt og målrettet for å velge klima- og miljøvennlige løsninger innenfor våre fagfelt:
- Anbefale og levere energieffektive produkter med lavest mulig miljøpåvirkning.
- Velge ventilasjonsaggregater med SFP-faktor under 1,5 og gjenvinningsgrad minimum 80%
- Prosjektere og levere kanalsystemer med lavest munlig trykkfall.
- Velge R32 eller bedre kuldemedium basert på GWP når mulig.
- Prioritere anskaffelse og bruk av miljøvennlige fossilfrie kjøretøy.
- Prioritere miljøsertifiserte leverandører.

Ledelsen har som mål å sørge for en trygg og sikker arbeidsplass for sine ansatte. Dette sikres ved oppfølging av HMS lovgivningen og aktiv bruk av internkontrollen. Lover og forskrifter følges opp slik at man forebygger potensielle skader og ulykker.

Målsetting er å holde sykefravær under 2%

2021 var et år preget av Covid-pandemien hvor det ble mye sykefravær grunnet dette.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bruke miljøsertifiserte leverandører der det er mulig og påvirke de som ikke er til å bli sertifiserte.
Energi: Tiltak
Energistyring er gårdeiers ansvar. Vi skal oppgrader ventilasjonsanlegget og tilhørende kjøling med ny automatikk for bedre kontroll på driftstid og temperaturer.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere unødvendige småturer og ingen tomgangskjøring.
Avfall: Mål og restavfall
750 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi har liten påvirkningsmulighet på avfallsmengden. Det meste av vårt restavfall er brukte ventilasjonsfilter. Dette avhenger til enhver tid av hvilke oppdrag vi har.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har null-toleranse for utslipp til luft og vann. Vi samler inn kuldemedie på returflasker og lever til godkjent mottak. Dette gjelder også glykol og andre kjemikalier vi håndterer.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi forsøker hele tiden å finne enda bedre løsninger.
Annet
- Velge innkjøp av produkter med god kvalitet og lang forventet levetid. Reparere og vedlikeholde fremfor å kjøpe nytt.
- Tilrettelegge for fysisk aktivitet/trening i og utenom arbeidstiden samt bevistgjøre helsegevinsten ved dette.
- Fokus på langsiktig sakadeforebyggende arbeid med tett oppfølging og tilpassing for sykemeldte.