Atyp AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Atyp er et kreativt reklame- og mediebyrå. I Karlstadgata 11 har vi samlet strategi, kreativitet, design, media og teknologi under samme tak.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 apr., 2022
Utløper: 28 apr., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Brutto omsetning basert på foreløpig regnskap for Atyp AS i 2021.
Brutto omsetningen har økt fra 95 millioner året før, og er i positiv utvikling.
Ett årsverk er beregnet med utgangspunkt i 37,5 timers arbeidstid per uke, med fratrekk for 5 ukers ferie = 1.965 timer.
Totalt antall timer arbeidet i 2021 var 63.453,125
Antall årsverk inkluderer alle som har mottatt lønnsutbetaling av foretaket.
Foretaket benytter Tripletex. Antall ansatte er økende og for tiden 38 på full tid.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vårt energiforbruk har potensiale til å gå ned. Eiendommen er gammel, og fasadene er verneverdige, med mange vindusflater hvor energitapet er stort. Vi har derfor gått i dialog med gårdeier, Carusel Eiendom, om installering av energieffektive varmepumper på relevante steder i bruksarealet.
Inneklima, innredning og elektrisk anlegg er nytt.
Oppmålte bruksarealer gjennomført av gårdeier.

Transport

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har vanligvis et begrenset antall reiser relatert til strategisk kommunikasjonsrådgivning, kurs/seminarer og reklameproduksjoner. I 2021 var bransjen fremdeles sterkt påvirket av pandemisituasjonen, som påla restriksjoner i møte- og reisevirksomhet. Det ble derfor kun gjennomført én tur-retur reise Oslo-Tromsø av én av våre rådgivere.
Hva gjelder ansattes reise til og fra jobb, så benyttes i hovedsak kollektivtransport, sykkel eller gange, begrunnet i at de fleste bor i Oslo. Fem av våre ansatte benytter tidvis privatbil. Fire benytter El-bil, og én benytter fossildrevet drivstoffbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Da det er første gang vi rapporterer har vi benyttet estimater. Estimatene er kalkulert basert på et normalår med 46 arbeidsuker, hvor vi selv har veiet rest-, mat-, papp-/papir og plastavfallet over en normalperiode på 2 uker. De ukentlige snittallene vi kom frem til var: 3,5 kg plast, 10 kg matavfall og 15 kg restavfall - totalt 28,5 kg avfall per uke. Vi er leietaker, og kontrakten for avfallshåndtering går via gårdeier Carusel Eiendom. Vi har forespurt Eiendom Carusel om å si opp avtalen de har med Oslo Kommune REN, slik at vi selv kan inngå avtale med Norsk Gjennvinning. Vår vurdering er at det i tillegg til å bli rimeligere, også blir bedre, fordi Norsk Gjenvinning veier og rapporterer vårt avfall. Carusel Eiendom har sendt oppsigelse til Oslo Kommune med oss på kopi.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Atyp AS ønsker å være en samarbeidsplass som forenkler hverdagen til hverandre, våre kunder og omgivelser forøvrig. Derfor er det viktig for oss med gode rutiner for HMS-, personal- og miljø. Vi er medlem av Abelia, hvor vi abonnerer på tilgang til oppdaterte lover og regler for arbeidsgivere via Arbinn, i tillegg til å abonnere på deres digitale håndbøker for HMS- og Personal, som årlig revideres av Abeilias advokater. Vi følger Oslo Kommunes retningslinjer for avfallshåndtering, hvor vi kildesorterer vårt avfall i henhold til reglene. Kokken vår har fokus på å marginalisere matavfallet, og vår nærhet til Sofienbergparken Gjenbruksstasjon, gjør det både naturlig og enkelt å gjennomføre gjenvinning av potensielt farlig avfall.
Vi ønsker imidlertid økt bevisstgjøring på helse- og miljø, og har derfor besluttet å gjennomføre Miljøfyrtårn sertifisering så raskt som praktisk mulig, i håp om å kunne gi et enda bedre bidrag til flere av FNs Bærekraftsmål.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Hjemmekontor har begrenset innkjøp av papir og materiell. Vi har implementert print på 2-sider som standard på vår skriver for å bidra med ytterligere reduksjon av papirforbruk.
Avfall og ombruk
Det ble foretatt en rydderunde, med retur av potensielt farlig materiell som lysstoffrør, lyspærer, batterier, glass og noe malingprodukter. Disse ble levert inn på vår lokale mini gjenvinningsstasjon i Sofienbergparken og på Kiwi sin miljøstasjon vis a vis.
Energi
Når vi var tilbake på kontoret i siste kvartal, og kulda satte inn, så ble det gitt tilbakemelding på at det var kaldt i bygget og ved arbeidsstasjonene. Vi tok umiddelbart kontakt med gårdeier, som nå ser på mulighetene for å få installert energieffektive varmepumper på relevante steder i bygget.
Transport
Kun én rådgiver som har gjennomført én arbeidsreise tur-/retur Tromsø.
Utslipp til luft og vann
Eneste kommentar her, er at vi har installert 100% karbonnøytral Vanndispenser med kaldt, romtemperet og kullsyreholdig vann fra Eden Springs.
Annet
Vi har laget eget klipperom til vår videofilm fotograf. Vi har laget vår egen lounge som bidrag til sosiale samlinger og kreative workshops, og vi har fått et arbeidsrom til, som kan kombineres som møterom og stille rom, slik at støynivået i vårt kontorfellesskap kan begrenses.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Atyp har basert på kartlegging av vår bedrift, i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-1, og i samarbeid med de ansatte, fastsatt følgende mål for HMS-arbeidet:

OVERORDNET MÅL:
Total tilfredshet + 3,5 poeng

MÅL FOR PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
I tråd med vår halvårlige medarbeiderundersøkelse, har vi satt følgende mål, målt på en firepunkts-skala:
Det er et positivt arbeidsmiljø i selskapet + 3,8 poeng
De ansatte behandler hverandre med respekt + 3,7 poeng
Atyp er et spennende og givende sted å jobbe + 3,6 poeng
Jeg er en del av en selskapskultur som omfavner mangfold + 3,5 poeng
Jeg opplever at min nærmeste leder er tilstede når det trengs + 3,5 poeng
Jeg er godt informert om hva som skjer i selskapet + 3,5 poeng
Jeg får opplæringen som er nødvendig for å gjøre en god jobb + 3,5 poeng
Jeg får nødvendig anerkjennelse for jobben jeg gjør + 3,5 poeng
Jeg opplever at tilstrekkelig innsats blir tilstrekkelig belønnet + 3,5 poeng

MÅL FOR YTRE MILJØ; AVFALL OG OMBRUK
Vi vil søke å holde forbruk av skrivepapir under 90 kg
Vi vil søke å holde mengden papiravfall under 660 kg
Vi vil søke å holde mengden matavfall under xx kg
Vi vil etterspørre Miljø Policyen til leverandører av filmproduksjoner, trykkeriproduksjoner og til vår IT-partner, Digiflow, samt oppfordre de til å gjennomføre miljøsertifisering.
Vi vil påminne våre leverandører om deres miljøansvar, i forbindelse med publisering av vår årlige Klima- og Miljørapport i april hvert år.

MÅL FOR ENERGI
Vi vil søke å holde energiforbruket under 200.000 kWh
Vi vil pålegge gårdeier å frembringe energiattest

MÅL FOR SIKKERHET
Det skal ikke forekomme skader eller ulykker av noe slag.
Alle ansatte skal ha kunnskap om våre brannrutiner og grunnleggende ferdigheter i førstehjelp.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
2-sidig print som standard på kopimaskinen.
Energi: Tiltak
Gå i dialog med ny gårdeier om muligheten for å få installert energieffektive varmepumper på relevante steder i lokalet.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Drivstofforbruk pr. mil er ikke relevant for vår virksomhet.
Sykkelstativ i bakgården som gjør det trygt å sykle på jobb.
Avfall: Mål og restavfall
690 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Gå i dialog med ny gårdeier for å sjekke muligheten for å få byttet Oslo Kommune - REN som leverandør av avfallshåndtering, til Norsk Gjenvinning, slik at det er enklere å foreta en bedre overvåking, evaluering og målsetting av vårt avfallskonsum og kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant for vår virksomhet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant for vår virksomhet.
Annet
Som en kompetansebedrift mener vi det er viktig å bidra til punkt 4. i FNs Bærekraftsmål, God utdanning. Vi er derfor medlemsbedrift i Oslo Kommune Utdanningsetaten, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, hvor vi er godkjent lærebedrift i Mediegrafikerfaget. I tillegg har vi vår egen "Utdanningsminister", som er ansvarlig for kontakt med Oslo Kreative Fagskole, for å sikre kandidater til årlig praksisperiode hvert vårsemester. Ved forespørsel bidrar vi også med casepresentasjoner for studieklasser ved samme skole.